เงื่อนไขการให้บริการ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

หมายเหตุสำคัญ: สำหรับผู้เล่นในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ข้อพิพาทระหว่างคุณและ Zynya จะถูกนำขึ้นสู่อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันตามสัญญา และเป็นรายกรณี ๆ ไปเท่านั้น นอกจากมีข้อยกเว้นบังคับใช้ 

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ หัวข้อที่ 15 (ข้อตกลงการใช้อนุญาโตตุลาการ และการสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม)

พันธกิจของ Zynga คือการเชื่อมต่อโลกผ่านการเล่นเกม เรามอบประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความบันเทิงในโลกโซเชียลให้แก่ผู้คนทั่วโลก

โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการนี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ก่อนที่จะใช้บริการของ Zynga ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะอธิบายข้อกำหนดและเงื่อนไขเมื่อคุณใช้บริการของเรา (อธิบายไว้ด้านล่าง) เมื่อคุณใช้บริการของเรา คุณได้ยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด คุณต้องไม่ใช้บริการของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะอธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย รวมทั้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อเราให้บริการแก่คุณ ตลอดไปจนถึงสิทธิ์และทางเลือกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณ เมื่อคุณใช้บริการของเรา ถือว่าคุณรับทราบว่า มีการบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว หากคุณไม่ต้องการให้ Zynga เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือแบ่งปันข้อมูลของคุณ ในลักษณะที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณจะต้องไม่ใช้บริการของเรา

“Zynga” หรือ “พวกเรา”, “ของเรา” หรือ “เรา” ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้หมายถึง Zynga Inc. และกลุ่มบริษัท Zynga Zynga Inc. ตั้งอยู่ที่ 699 8th Street, San Francisco, California 94103 ในทุกกรณี “Zynga”, “พวกเรา”, “ของเรา” หรือ “เรา” หมายรวมถึงตัวแทน ที่ปรึกษา พนักงาน เจ้าหน้าที่และกรรมการ

1. คำจำกัดความ

คำว่า "บัญชี" จะหมายถึงบัญชีที่คุณสร้างขึ้นเมื่อคุณเข้าใช้บริการ

คำว่า "กฎระเบียบคอมมูนิตี" จะหมายถึงหลักปฏิบัติที่ควบคุมปฏิสัมพันธ์ของคุณ กับบริการของเรา และกับผู้เล่นรายอื่นๆ ซึ่งสามารถดูได้ ที่นี่

คำว่า "ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ" จะหมายถึงกฎอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการเฉพาะด้าน เช่น แพลตฟอร์มและเอพีไอ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์มือถือ ฟอรัม การแข่งขัน การสมัครรับข้อมูล หรือโปรแกรมสะสมคะแนนที่เราอาจเผยแพร่ ซึ่งบังคับใช้กับการใช้บริการเฉพาะด้านของคุณ และกำหนดว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้

คำว่า "ข้อเสนอ" จะหมายถึงโปรแกรมพิเศษ ซึ่งรวมถึง ข้อเสนอ การท่องเที่ยว และของขวัญพิเศษ ทั้งในรูปแบบดิจิทัล และประสบการณ์จริง ซึ่ง Zynga อาจเสนอให้แก่ผู้เล่นที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์เป็นครั้งคราว

คำว่า "บริการ" จะหมายถึง เกม ผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา เว็บไซต์ Zynga.com และ/หรือ โดเมน หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดย Zynga

คำว่า "ข้อกำหนดในการให้บริการ"หรือ "ข้อกำหนด" หมายถึงข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

คำว่า "เนื้อหาผู้ใช้" จะหมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่คุณอัปโหลด ส่ง สร้าง หรือจัดทำจากบริการ หรือผ่านบริการ ซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น รูปภาพโปรไฟล์ ข้อความในเกม หรือวิดีโอแชท และศิลปะในเกม หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณสร้าง หรือเป็นผู้ออกแบบเอง

คำว่า "รายการสิ่งของเสมือนจริง" หมายถึง (ก) เงินเสมือน ซึ่งอาจรวมไปถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เหรียญ เงินสด โทเค็น หรือคะแนน ทั้งหมดนี้จะใช้ในบริการ และ (ข) รายการสิ่งของในเกมเสมือนจริง

คำว่า "กลุ่มบริษัท Zynga" จะหมายถึงบริษัทในเครือ บริษัทแม่ กิจการร่วมค้า และบริษัทอื่นๆ ภายใต้กรรมสิทธิ์ร่วมกัน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงตัวแทน ที่ปรึกษา พนักงาน เจ้าหน้าที่ และกรรมการของ Zynga ด้วย

คำว่า "บริษัทในเครือ Zynga" หมายถึงกลุ่มบริษัทในเครือ Zynga รวมทั้งผู้ให้บริการเนื้อหา ผู้จัดจำหน่าย ผู้ได้รับอนุญาต หรือผู้ให้อนุญาตที่เป็นบุคคลที่สามของ Zynga และกลุ่มบริษัท Zynga

2. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน เพิ่ม หรือลบข้อความบางส่วนในข้อกำหนด กฎระเบียบคอมมูนิตี หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะได้ทุกเมื่อ โดยการลงประกาศข้อกำหนด กฎระเบียบคอมมูนิตี หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์ของเราหรือภายในบริการ (เช่น ผ่านการประกาศในเกม) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราอาจแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมผ่านข้อความทางอีเมล หรือโดยการส่งข้อความภายในบริการ เป็นต้น หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ  การเปลี่ยนแปลงจะมีผลนับตั้งแต่มีการลงประกาศ เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณสามารถดูข้อกำหนด กฎการเข้าร่วมคอมมูนิตี หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะฉบับใหม่ รวมทั้งนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ได้ที่ www.zynga.com หรือภายในบริการ หากคุณยังคงใช้บริการต่อหลังจากที่มีการลงประกาศการเปลี่ยนแปลง ถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อการใช้บริการของคุณต่อไป

คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด กฎระเบียบคอมมูนิตีหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ เว้นแต่ว่าคุณและ Zynga ได้ลงนามการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร

หากคุณมีข้อพิพาทกับ Zynga ข้อกำหนด กฎระเบียบคอมมูนิตี และข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะฉบับที่มีผลบังคับใช้ ณ ขณะที่ Zynga ได้รับการแจ้งข้อพิพาทตามจริงจะถูกนำมาใช้กับข้อพิพาทดังกล่าว

หากข้อกำหนดหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรามีเงื่อนไขหรือข้อมูลที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดหรือนโยบายของ Zynga ข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ตามความเหมาะสม

3. ข้อมูลและความปลอดภัยของบัญชี

สำหรับการใช้บริการของเรานั้น เราอาจขอให้คุณสร้างบัญชี เลือกรหัสผ่าน และ/หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ซึ่งมันอาจรวมไปถึงชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่อีเมล และข้อมูลการชำระเงิน (ในบางกรณี) ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บ และนำไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Zynga

คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลแก่ Zynga อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะที่อยู่อีเมลของคุณ

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณ อย่าเปิดเผยรายละเอียดบัญชีของคุณกับผู้อื่นหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงหรือใช้บัญชีของคุณ เราจะถือว่าการดำเนินการทั้งหมดในบัญชีของคุณเป็นการดำเนินการของคุณเอง ดังนั้น คุณต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการทั้งหมดจากการใช้บัญชีของคุณ ไม่ว่าคุณจะได้ให้อนุญาตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงรายการซื้อโดยใช้เครื่องมือการชำระเงินใด ๆ (เช่น บัตรเครดิตหรือ PayPal) และคุณเข้าใจว่าคุณอาจต้องรับผิดต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเราหรือผู้ใช้บริการรายอื่นอันเนื่องมาจากบุคคลอื่นที่ใช้บัญชีของคุณ

หากคุณรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือสงสัยว่าจะเกิดความสูญเสีย การโจรกรรม การฉ้อโกง หรือการใช้บัญชีหรือรหัสผ่านบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งให้เราทราบทันที

4. การใช้บริการของเรา

ผู้ที่สามารถใช้บริการของเรา: เรายินดีอย่างยิ่ง ที่คุณเริ่มเล่นเกมของเรา อย่างไรก็ตาม เรามีข้อจำกัดบางประการสำหรับการใช้บริการของเรา

คุณอาจไม่สามารถใช้บริการของเราในกรณีดังต่อไปนี้ได้:

 • คุณไม่สามารถทำสัญญาที่จะมีผลผูกพันกับ Zynga
 • คุณมีอายุต่ำกว่า 13 ปี (หรืออายุต่ำกว่า 16 ปี หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA")) ในกรณีนี้ คุณจะต้องไม่สร้างบัญชี ใช้บริการของเรา หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลในบริการ หรือส่งให้กับ Zynga (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล เป็นต้น) ข้อห้ามนี้ใช้ไม่ได้เฉพาะในกรณีที่บริการของ Zynga มีหน้าระบุอายุที่เก็บรวบรวมข้อมูลอายุก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้ดำเนินการต่อ และหน้าระบุอายุดังกล่าวอนุญาตให้ผู้ใช้ที่ระบุตนว่ามีอายุต่ำกว่า 13 ปี (หรืออายุต่ำกว่า 16 ปี ใน EEA) ใช้บริการ (ตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ในกรณีดังกล่าว เราจะจัดหาบริการดังกล่าวในรุ่นที่จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นในกรณีแที่เป็นไปตามหรืออยู่ในขอบเขตที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องอนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเด็กและเยาวชน (Children’s Online Privacy Protection Act) หรือเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองโดยถูกต้องตามกฎหมาย)
 • คุณไม่ได้รับอนุญาตให้รับผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการหรือซอฟต์แวร์จากสหรัฐอเมริกา เช่น หากคุณอยู่ในประเทศที่ถูกสหรัฐอเมริกาสั่งห้ามนำเข้าหรือส่งออกสินค้า หรือหากคุณอยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา (U.S. Treasury Department’s list of Specially Designated Nationals)
 • คุณถูกศาลพิพากษาให้เป็นผู้กระทำความผิดทางเพศ
 • ก่อนหน้านี้คุณถูกห้ามไม่ให้เล่นเกมของ Zynga หรือใช้บริการใด ๆ ของ Zynga เว้นแต่ Zynga ได้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ คุณต้องแสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณได้อ่าน และยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว

ข้อกำหนดและกฎที่สำคัญเพิ่มเติม:

หากคุณใช้บริการของเรา คุณต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบคอมมูนิตีของ Zynga และข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะอื่น ๆ ทั้งหมดที่อาจใช้บังคับ ข้อกำหนดและกฎเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้เพิ่มเติมจากข้อกำหนดเหล่านี้ และถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญด้วยเช่นกัน โปรดอ่านข้อกำหนดและกฎดังกล่าว หากคุณเข้าใช้บริการจากเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Facebook หรือดาวน์โหลดบริการจากแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น Apple หรือ Google เป็นต้น คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการ/การใช้งานของบุคคลที่สาม รวมถึงข้อกำหนดเหล่านี้ด้วย

การเข้าใช้บริการของเรา:

หากต้องการเข้าถึงหรือเล่นเกมของเรา หรือสร้างบัญชีกับเรา คุณอาจต้องการบัญชีผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Facebook และหากคุณใช้บริการบนมือถือของเรา คุณอาจต้องมีบัญชีผู้ใช้กับบริษัทที่ให้บริการแอปพลิเคชันบนมือถือของคุณ เช่น บัญชี iTunes ของ Apple เป็นต้น บางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามเพื่อรับบริการและเล่นเกมของ Zynga

เรานำเสนอเกมและบริการอื่น ๆ คุณเตรียมอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต ฯลฯ) และชำระค่าธรรมเนียมใดๆ เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และ App Store รวมถึงการใช้ข้อมูล หรือการใช้งานโทรศัพท์มือถือ เพื่อดาวน์โหลดและใช้บริการ

การเปลี่ยนแปลงด้านบริการและข้อจำกัดในการให้บริการ

บริการของเราได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเราอาจต้องการให้คุณยอมรับการอัปเดตบริการ รวมถึงข้อกำหนด กฎระเบียบของชุมชุน ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Zynga ด้วย บางครั้งเราอาจให้คุณทำการอัปเดตเกม หรือซอฟต์แวร์ของคุณ เพื่อใช้บริการของเราต่อไปได้ เราอาจทำการอัปเดตเกมหรือซอฟต์แวร์ทางไกล ซึ่งรวมถึง ซอฟต์แวร์ของ Zynga ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Zynga ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการ และ/หรือ การสนับสนุนบริการ หรือเกมบางเกม หรือบางส่วนของบริการได้ทุกเมื่อ ทั้งที่เป็นการถาวรหรือชั่วคราว และเมื่อนั้น สิทธิ์ของคุณในการใช้บริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ จะถูกยกเลิก หรือถูกระงับโดยอัตโนมัติ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น Zynga ไม่จำเป็นต้องคืนเงิน ผลประโยชน์ หรือค่าชดเชยอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบบริการที่เลิกใช้งาน หรือสำหรับสิ่งของเสมือนจริงที่ได้รับ หรือซื้อไว้ก่อนหน้านี้ เว้นแต่ว่ากฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

โดยการใช้ดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว Zynga อาจจำกัด ระงับ ยกเลิก ปรับเปลี่ยนหรือลบบัญชีหรือการเข้าใช้บริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ห้ามไม่ให้เข้าถึงเกมและเว็บไซต์ของเรา ตลอดจนเนื้อหา บริการและเครื่องมือใด ๆ หรืออาจยืดเวลาหรือลบเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ โดย Zynga ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ในการชดเชยความสูญเสียหรือผลลัพธ์ที่เกิดกับคุณ กรณีนี้ไม่ได้ใช้กับผู้ใช้ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ อย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ และหากคุณไม่พึงพอใจกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คุณสามารถเลือกที่จะยกเลิกบริการของคุณได้ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

การลบบัญชีของคุณ:

คุณสามารถหยุดใช้บริการของเราได้ทุกเมื่อ และอาจขอให้เราลบบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อโดยปฏิบัติตามคำแนะนำใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเราไม่จำเป็นต้องคืนเงิน ผลประโยชน์ หรือค่าชดเชยอื่นๆ หากคุณขอให้มีการลบบัญชีของคุณ เว้นแต่ว่ากฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

5. ความเป็นเจ้าของ การอนุญาตที่จำกัดสิทธิ์

เกมและบริการต่างๆ:

บริการประกอบด้วยงานต่างๆ ที่เป็นของ Zynga หรือได้รับการอนุญาตจากกลุ่มบริษัท Zynga และได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรูปลักษณ์ สิทธิบัตร และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลกอื่นๆ รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดดังที่กล่าวมานี้จะได้รับการสงวนสิทธิ์ ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้ให้สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในบริการหรือเนื้อหาใด ๆ ในบริการแก่คุณหรือบุคคลอื่นใด

ตราบเท่าที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้และกฎอื่นใด รวมทั้งกฎระเบียบคอมมูนิตีและข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณก็สามารถใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความบันเทิงของคุณเองที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด และยอมรับว่า Zynga จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ เราอาจดำเนินการทางกฎหมายกับคุณ รวมถึงและจนถึงขั้นยกเลิกบัญชีของคุณ นอกจากนี้ อาจเป็นได้ว่าคุณได้ทำผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึง การฝ่าฝืนหรือการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Zynga การที่คุณพยายามขัดขวางหรือแทรกแซงบริการ ซึ่งรวมไปถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การบ่อนทำลาย หรือการควบคุมแทรกแซงการดำเนินการตามกฎหมายของเกม Zynga ใดๆ ถือเป็นการละเมิดนโยบายของ Zynga และอาจเป็นการฝ่าฝืน หรือละเมิดกฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่งอื่นๆ ได้

บัญชีและสิ่งของเสมือนจริงของคุณ:

โดยไม่คำนึงถึงข้อความอื่นใดในข้อกำหนดเหล่านี้ กฎระเบียบของชุมชน หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะใดๆ ที่คุณเลือกใช้ คุณไม่ได้มีความเป็นเจ้าของบัญชีใดๆ ที่คุณสร้างขึ้นในบริการของเรา รวมถึงในเกมของเรา และบัญชีของคุณไม่ได้เป็นทรัพย์สินของคุณ ในทำนองเดียวกัน คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งของเสมือนจริงใดๆ ที่คุณได้รับผ่านทางบริการของเรา ไม่ว่าคุณจะ "ได้รับ" สิ่งของเสมือนจริงดังกล่าวหรือ "ซื้อ" มาก็ตาม บัญชีของคุณและสิ่งของเสมือนจริงที่เกี่ยวข้องใดๆ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ Zynga Zynga ให้การอนุญาตแบบจำกัดสิทธิ์และสิทธิ์ในการใช้บัญชีของคุณและการใช้สิ่งของเสมือนจริงที่เกี่ยวข้องในขณะที่เราให้บริการ

เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องใช้ และ/หรือปรับปรุงบริการของเรา เราอาจจะลบหรือยกเลิกบัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน (เช่น บัญชีที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ) มาเป็นเวลากว่า 180 วันแล้ว

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้โอนสิ่งของเสมือนจริงนอกบริการ (เช่น ใน "ชีวิตจริง") ตัวอย่างเช่น โดยการขาย ให้เป็นของขวัญ หรือซื้อขายสิ่งของเสมือนจริง เราจะไม่ยอมรับการโอนสิ่งของเสมือนจริงเหล่านั้น ว่าถูกต้องตามกฎหมาย คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ช่วงสิทธิ์ ซื้อขาย หรือพยายามขายสิ่งของเสมือนจริง เพื่อให้ได้รับเงิน "จริง" หรือแลกเปลี่ยนสิ่งของเสมือนจริง เพื่อให้ได้ค่าตอบแทนภายนอกเกมทุกรูปแบบ การโอนหรือการพยายามโอนใดก็ตาม ถือเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาด และถือเป็นโมฆะ โดยเราอาจยกเลิกบัญชีของคุณ อันเนื่องจากความพยายามดังกล่าวก็เป็นได้

เนื้อหาผู้ใช้:

หากคุณโพสต์ เผยแพร่ รับส่ง หรืออัปโหลดเนื้อหาผู้ใช้ในบริการ ถือว่าคุณได้ตกลงว่าเนื้อหาดังกล่าว:

 1. ถูกต้อง
 2. ไม่เป็นความลับ
 3. ไม่เป็นการละเมิดกฎหมาย
 4. ไม่เป็นการละเมิดข้อจำกัดตามสัญญาหรือสิทธิ์ของบุคคลอื่น และคุณได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาผู้ใช้จากบุคคลอื่นที่มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในเนื้อหาผู้ใช้
 5. ไม่มีไวรัส แอดแวร์ สปายแวร์ เวิร์ม หรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่นๆ
 6. สอดคล้องกับกฎระเบียบคอมมูนิตีของเรา

เนื้อหาผู้ใช้จะได้รับการดำเนินการโดย Zynga โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย และการสำรองข้อมูลเนื้อหาของคุณแต่เพียงผู้เดียว

เนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ที่คุณโพสต์ เผยแพร่ หรือรับส่ง จะถือว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ และไม่เป็นความลับ คุณเป็นผู้รักษาสิทธิ์การเป็นเจ้าของทั้งหมดในเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ แต่คุณให้สิทธิ์แก่ Zynga อย่างต่อเนื่องและไม่สามารถเพิกถอนได้ (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างหรือในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา) ทั่วโลก ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และไม่ผูกขาดในการใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย ตระเตรียมงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง แสดงและดำเนินการกับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ รวมถึงงานที่ได้รับการดัดแปลงและสร้างสรรค์ต่อเนื่องเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ รวมทั้งในด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด คุณสละสิทธิ์ทางศีลธรรมที่คุณอาจมีในเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ (เช่น สิทธิ์ที่จะระบุว่าเป็นผู้สร้างเนื้อหาผู้ใช้หรือสิทธิ์ที่จะคัดค้านการใช้เนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าว)

เรามีสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ หากเราเห็นว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ กฎระเบียบคอมมูนิตีของเรา หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เรายังมีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลประจำตัวของคุณแก่บุคคลที่สามที่อ้างว่าเนื้อหาผู้ใช้ของคุณได้ละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของพวกเขา เราจะเปิดเผยเนื้อหาผู้ใช้ของคุณแก่บุคคลที่สามหรือหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่เราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมาย อีกด้วย

การอนุญาตของ Zynga สำหรับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณจะสิ้นสุดลง เมื่อคุณขอให้ลบบัญชีของคุณ โดยการส่งคำขอผ่านพอร์ทัลการส่งคำขอข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ดังที่ได้อธิบายไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว โดยมีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้:

 1. เนื้อหาผู้ใช้ที่ส่งเพื่อตอบสนองต่อการส่งเสริมการขายของ Zynga ซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของโปรโมชั่น
 2. เนื้อหาผู้ใช้ที่แบ่งปันกับผู้อื่น ซึ่งไม่ได้ลบหรือใช้งานอย่างเปิดเผยตามที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ และ
 3. เนื้อหาผู้ใช้จะเป็นไปตามการอนุญาตที่แยกต่างหากของ Zynga ซึ่งจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการอนุญาตดังกล่าว

หากคุณต้องการลบเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบเนื้อหาผู้ใช้ของคุณออกจากการใช้งานซึ่งอาจรวมถึงการระงับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณในระบบของเรา อย่างไรก็ตาม เนื้อหาผู้ใช้อาจยังคงอยู่ในระบบของเรา รวมทั้งในสำเนาข้อมูลสำรอง นอกจากนี้ เรายังอาจเก็บสำเนาเนื้อหาผู้ใช้ไว้ หากเราเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจำเป็นต้องมีตามกฎหมายกำหนด

เมื่อคุณโพสต์ เผยแพร่ หรือรับส่งข้อสังเกต และข้อคิดเห็นของคุณบนบริการ เช่น บนฟอรัม บล็อก และบนการแชท เราไม่อาจรับประกันได้ว่าผู้เล่นรายอื่นจะไม่ใช้ความคิดเห็นของคุณและข้อมูลที่คุณได้แบ่งปันไว้ หากคุณมีความคิดหรือข้อมูลที่คุณต้องการเก็บเป็นความลับ และ/หรือ ไม่ต้องการให้ผู้อื่นนำไปใช้ โปรดอย่าโพสต์เนื้อหานั้นๆ โดยเด็ดขาด Zynga ไม่รับผิดชอบหากมีบุคคลอื่นใช้หรือนำเอาเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณโพสต์ เผยแพร่หรือรับส่งในฟอรัม บล็อก หรือห้องแชท

6. การตรวจสอบการใช้บริการและเนื้อหาผู้ใช้

เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบบริการสำหรับเนื้อหาผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย หรือการดำเนินการของผู้เล่นรายอื่นๆ และเราไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูล วัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากผู้เล่นรายอื่นๆ (ตัวอย่างเช่น ในโปรไฟล์ของผู้เล่นรายอื่นๆ) และเนื้อหาผู้ใช้ไม่ได้รับการอนุมัติจากเรา เมื่อใช้บริการของเรา คุณเข้าใจว่าคุณอาจพบกับเนื้อหาที่เป็นความรุนแรง หรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้เกิดความขัดแย้งได้ เราไม่รับรองเนื้อหาผู้ใช้ ที่โพสต์ไว้ในบริการต่างๆ รวมถึงไม่รับรองความเป็นจริง หรือความแม่นยำของเนื้อหานั้นๆ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หรือใช้บริการดังกล่าวอย่างไม่เหมาะสม โปรดแจ้งให้เราทราบโดยใช้ลิงก์ "รายงานการละเมิด" ที่ระบุในบริการ หรือติดต่อเราได้ที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า (สำหรับการละเมิดกฎ Empires & Puzzles โปรดติดต่อเราทาง https://support.smallgiantgames.com/) สำหรับคำถาม/คำร้องขอเกี่ยวกับ Puzzle Combat โปรดติดต่อเราได้ที่ https://smallgiantgames.helpshift.com/a/puzzle-combat/)

แม้ว่าเราจะไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบบริการ แต่เรามีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ บันทึก หรือเก็บข้อมูลการโต้ตอบของคุณกับบริการ หรือการสื่อสารกับ Zynga หรือผู้เล่นรายอื่นเมื่อคุณใช้บริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสื่อสารของคุณผ่านข้อความในเกมหรือวิดีโอแชท) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา นอกจากนี้ เราอาจเลือกที่จะแก้ไข ปฏิเสธการโพสต์ หรือลบเนื้อหาผู้ใช้ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่เราเห็นว่าสามารถคัดค้านได้ โดยเป็นไปตามดุลพินิจของเราเท่านั้น หากเราพิจารณาว่าการสื่อสาร หรือเนื้อหาผู้ใช้ของคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ หรือกฎระเบียบคอมมูนิตี เรามีสิทธิ์ที่จะยับยั้งคุณในการโพสต์เนื้อหาผู้ใช้หรือการสื่อสารกับผู้เล่นรายอื่น หรือเราอาจยกเลิกการเข้าใช้บริการทั้งหมดของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. การติดต่อของคุณกับผู้เล่นรายอื่น

คุณต้องรับผิดชอบต่อปฏิสัมพันธ์ของคุณกับผู้เล่นรายอื่น หากคุณมีปัญหากับผู้เล่นรายอื่น เราไม่จำเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วม แต่เราสามารถทำได้หากเราต้องการ

หากคุณมีข้อพิพาทกับผู้เล่นรายอื่น คุณได้ปลดเปลื้อง Zynga กลุ่มบริษัท Zynga และบริษัทในเครือ Zynga ออกจากความรับผิดชอบ การเรียกร้อง ความต้องการ และ/หรือ ความเสียหายต่าง ๆ (ทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นผลสืบเนื่อง) ในทุกรูปแบบ อันเป็นผลมาจากข้อพิพาทดังกล่าวหรือเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว ไม่ว่าจะทราบหรือไม่ทราบก็ตาม  โดยรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำไร ความนิยม การใช้งาน หรือข้อมูล กรณีนี้จะไม่ใช้กับผู้ใช้ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ความรับผิดชอบของคุณกับ Zynga จะเป็นไปตามกฎหมายในประเทศที่คุณอาศัยอยู่

ในส่วนหนึ่งของบริการของเรา เราอาจเสนอโอกาสให้คุณเล่นกับเพื่อนของคุณ หรือคู่แข่งที่จับคู่กับคุณ เพื่อรับรองว่าคุณจะมีคู่แข่งที่พร้อมเล่นเสมอ ที่มีทักษะในระดับที่ถูกต้อง คู่แข่งที่ได้รับการจับคู่นี้ อาจเป็นผู้เล่นที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ที่อาจดูเหมือน และอาจเล่นเหมือนผู้เล่นจริง

หากคุณอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณจะปลดเปลื้องจากประมวลกฎหมายแพ่งแคลิฟอร์เนีย มาตรา 1542 ซึ่งระบุว่า "การปลดเปลื้องโดยทั่วไป ไม่ได้ขยายขอบเขตไปถึงการเรียกร้องที่เจ้าหนี้ไม่ทราบ หรือสงสัยว่าเป็นความพอใจของบุคคล ในขณะที่ดำเนินการปลดเปลื้อง ซึ่งหากทราบ บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับผลกระทบอย่างมากต่อการชำระหนี้ของตนกับลูกหนี้"

เราอาจอนุญาตให้คุณใช้บริการเพื่อเริ่มต้นส่งข้อความ SMS หรือ MMS ให้กับเพื่อน ครอบครัว หรือผู้ติดต่ออื่นๆ ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องส่งข้อความดังกล่าว คุณต้องรับผิดชอบต่อการส่งข้อความแต่เพียงผู้เดียวและเข้าใจว่าอัตราค่าส่งข้อความมาตรฐาน และอัตราค่าส่งข้อมูลอาจเป็นไปตามแผนการใช้งานกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ และคุณยังเข้าใจด้วยว่า Zynga ไม่ได้ควบคุมผู้รับ เนื้อหา หรือการกำหนดเวลาของข้อความเหล่านี้ หากคุณเลือกที่จะส่งข้อความผ่านบริการ คุณจะแสดงและรับรองกับเราว่า ผู้รับข้อความได้ยินยอมที่จะรับข้อความดังกล่าวอย่างเหมาะสม

8. เงื่อนไขการชำระเงิน

เราให้บริการในรูปแบบของการเข้าถึงเกม สิ่งของเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ของเรา ในบริการ คุณอาจใช้เงินที่ใช้ใน "ชีวิตจริง" เพื่อขอรับการอนุญาตแบบจำกัดสิทธิ์และสิทธิ์ในการใช้สิ่งของเสมือนจริง และ/หรือ สินค้าหรือบริการอื่นๆ

วิธีการทำงาน:

คุณจะได้รับการอนุญาตแบบจำกัดสิทธิ์ และสิทธิ์ในการใช้สิ่งของเสมือนจริง โดยไปที่หน้าการซื้อในเกมหรือบริการของเรา และยืนยันการจ่ายเงินผ่านแพลตฟอร์มที่คุณใช้เล่นเกม (เช่น Facebook, Apple, Google เป็นต้น)

เมื่อคุณทำการสั่งซื้อบน Zyngagames.com, zyngapoker.com, gotslotscasino.zynga.com หรือเว็บไซต์ของเกมใดๆ ของ Zynga จะมีการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินต่างๆ บนหน้าการชำระเงิน ที่คุณสามารถใช้ในการชำระเงินเมื่อทำการสั่งซื้อ ราคาของผลิตภัณฑ์จะเป็นราคาที่ระบุไว้ในหน้าคำสั่งซื้อเมื่อคุณสั่งซื้อ เมื่อคุณทำรายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราอาจส่งอีเมลยืนยันถึงคุณ ซึ่งจะมีรายละเอียดของรายการที่คุณสั่งซื้อ โปรดตรวจสอบว่ารายละเอียดในข้อความยืนยันถูกต้องโดยเร็วที่สุด และเก็บสำเนาไว้กับคุณ Zynga เก็บบันทึกการทำธุรกรรมของ Zyngagames.com เพื่อที่จะจัดการกับคำถามเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าวในอนาคต

เมื่อคุณซื้อสิ่งของเสมือนจริงในเกมของเราบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Facebook, Apple หรือ Google จะถือว่า Zynga ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าว และการสั่งซื้อของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการชำระเงินของแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการของแพลตฟอร์มสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อทีมสนับสนุนด้านการเรียกเก็บเงินของเราได้ตามที่อธิบายด้านล่าง หากมีคำถามเกี่ยวกับการคืนเงินเมื่อซื้อผ่านทาง Facebook หรือ Google

สำหรับสิ่งของเสมือนจริง คำสั่งซื้อของคุณจะแสดงข้อเสนอแก่เราเพื่อให้ได้รับการอนุญาตแบบจำกัดสิทธิ์และสิทธิ์ในการใช้บริการ หรือใช้สิ่งของเสมือนจริงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราจะตอบรับเมื่อเรายอมรับการชำระเงินแล้ว ณ เวลานั้น การได้รับอนุญาตแบบจำกัดสิทธิ์จะเริ่มต้นขึ้น

สำหรับคำสั่งซื้อที่ได้รับการอนุญาตแบบจำกัดสิทธิ์และสิทธิ์ในการใช้สิ่งของเสมือนจริง เมื่อคลิกที่ปุ่ม ซื้อ/สั่งซื้อ ในหน้าต่างหรือหน้าเว็บการส่งซื้อแล้ว ถือว่าคุณ:

 1. ยอมรับว่าเราจะจัดหาสิ่งของเสมือนจริง ให้กับคุณทันทีที่เรายอมรับคำสั่งซื้อของคุณแล้ว และ
 2. หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป ("EU") คุณตระหนักดีว่า คุณจะไม่มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคของสหภาพยุโรป (EU’s Consumer Rights Directive) (ตามกฎหมายของประเทศที่คุณอาศัยอยู่) เมื่อเราเริ่มต้นจัดหาสิ่งของเสมือนจริง

คุณเข้าใจดีว่า แม้ว่าคุณอาจ "ได้รับ" "ซื้อ" หรือ "สั่งซื้อ" สิ่งของเสมือนจริงในบริการของเรา แต่คุณไม่ได้เป็น "เจ้าของ" สิ่งของเสมือนจริงแต่อย่างใด และมูลค่าของสิ่งของเสมือนจริง ก็ไม่ได้หมายถึงยอดเงินใดๆ ในสกุลเงินจริง หรือสิ่งที่เทียบเท่าสกุลเงินจริงแต่อย่างใด ยอดเงินใน "สกุลเงินเสมือน" ที่แสดงในบัญชีของคุณนั้น ไม่ถือเป็นยอดเงินที่ใช้ในชีวิตจริง หรือสะท้อนถึงมูลค่าที่เก็บเอาไว้แต่อย่างใด แต่จะถือว่าเป็นตัววัดขอบเขตของการอนุญาตของคุณที่จำกัดสิทธิ์ไว้

การขายทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด: คุณรับทราบว่า Zynga ไม่จำเป็นต้องให้เงินคืนไม่ว่าด้วยเหตุผลใด และคุณจะไม่ได้รับเงิน หรือค่าชดเชยอื่นๆ สำหรับสิ่งของเสมือนจริงที่ไม่ถูกใช้งานเมื่อบัญชีถูกปิด ไม่ว่าการปิดบัญชีดังกล่าวจะเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจ หรือไม่สมัครใจก็ตาม หรือไม่ว่าคุณจะชำระเงินผ่าน Zyngagames.com หรือแพลตฟอร์มอื่น เช่น Apple, Google, Facebook หรือเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่เราให้บริการ

การซื้อเพื่อให้ได้มาซึ่งการอนุญาตแบบจำกัดสิทธิ์และสิทธิ์ในการใช้สิ่งของเสมือนจริงจะไม่สามารถคืนเงินได้ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

เงื่อนไขการชำระเงินเพิ่มเติม:

คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมด รวมถึงภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ หรือบุคคลที่ใช้บัญชีที่ลงทะเบียนไว้กับคุณ Zynga อาจแก้ไขการกำหนดราคาสำหรับสินค้าและบริการที่คุณได้รับอนุญาตผ่านบริการได้ทุกเมื่อ

และการสมัครสมาชิกอาจเป็นไปตาม ข้อกำหนดการสมัครสมาชิกเพิ่มเติมของเรา

การสนับสนุนด้านการเรียกเก็บเงิน:

หากต้องการการสนับสนุนด้านการเรียกเก็บเงิน โปรดติดต่อเราผ่านฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หรือโทรติดต่อทีมสนับสนุนด้านการเรียกเก็บเงินของเราได้ที่หมายเลข 1-800-762-2530 (อเมริกาเหนือ) หรือรหัสประเทศของคุณ + 80011551398 (ประเทศอื่นๆ ทั้งหมด) โปรดทราบว่า การสนับสนุนทางโทรศัพท์เกี่ยวกับปัญหา และคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงิน จะมีให้บริการให้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หมายเลขโทรศัพท์เหล่านี้มีไว้ให้บริการเฉพาะปัญหาและคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินเท่านั้น ผู้ที่รับโทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการสนับสนุนด้านการเรียกเก็บเงินเหล่านี้ จะไม่สามารถช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับปัญหาด้านเทคนิค การเล่นเกม หรือคำถามในการสั่งซื้อในเกมได้ สำหรับความช่วยเหลือลูกค้าที่ไม่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน คุณจะต้องติดต่อเราผ่านฝ่ายบริการลูกค้า

9. โปรโมชั่นและข้อเสนอ

ในบางกรณีเราอาจเสนอโปรโมชั่นในช่วงเวลาที่จำกัด โปรดอ่านกฎอย่างเป็นทางการ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ (หากมี) ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นต่างๆ กฎดังกล่าวจะนำมาบังคับใช้เพิ่มเติมจากข้อกำหนดเหล่านี้

นอกจากนี้ บางครั้งเราอาจประชาสัมพันธ์ข้อเสนอด้วย ทั้งนี้เราไม่จำเป็นต้องให้ข้อเสนอ และคุณไม่จำเป็นต้องยอมรับข้อเสนอใด ๆ ข้อเสนอไม่สามารถโอน แลกคืน หรือแลกเปลี่ยนกับรายการอื่นๆ ที่มีมูลค่าได้ เว้นแต่ว่าเราจะเห็นสมควรเท่านั้น หากคุณยอมรับข้อเสนอ คุณอาจต้องลงนามในประกาศการใช้สิทธิ์ และการยกเว้นความรับผิด หรือเอกสารอื่นๆ เพื่อรับข้อเสนอ ข้อเสนอบางรายการจะต้องเสียภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ การเดินทางหรือกิจกรรมต่างๆ ภายนอกโลกเสมือน ซึ่งจะมีการแจ้งให้คุณทราบทั้งหมด ก่อนที่คุณจะยอมรับข้อเสนอนั้นๆ หากคุณยอมรับข้อเสนอใด ๆ ถือว่าคุณรับผิดชอบต่อความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนั้น ๆ

10. การลงโฆษณาของบุคคลที่สาม

บริการของเราอาจมีสื่อโฆษณาของเราหรือจากบริษัทอื่น ๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะอธิบายว่าข้อมูลใดที่เราแบ่งปันกับผู้ลงโฆษณา โปรดอ่านนโยบายดังกล่าว

บางครั้งเราจะให้ลิงก์ในเกมของเราหรือในบริการไปยังเว็บไซต์ของบริษัทบุคคลที่สาม หรือบริษัทที่เชิญให้คุณเข้าร่วมข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขายและนำเสนอคุณลักษณะบางอย่างของบริการหรือการอัปเกรด (เช่น สกุลเงินในเกม) เป็นการแลกเปลี่ยน หน้าที่หรือภาระผูกพันใด ๆ ที่คุณต้องรับผิดชอบต่อบริษัทอื่น ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ

เราไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เราเชื่อมโยงไว้ในบริการของเรา และลิงก์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าเรารับรองหรืออนุมัติเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้รับจากเว็บไซต์ดังกล่าว เราไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา สินค้า และ/หรือ บริการของบุคคลที่สาม

และโปรดทราบว่า เว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเรา และอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ แก่พวกเขา หรืออาจรวบรวมข้อมูลจากคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้ บริษัทของบุคคลที่สามอาจขอ (หรือไม่ขอ) ให้คุณอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาของคุณได้ เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา การดำเนินธุรกิจ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอื่น ๆ เหล่านี้ หรือวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือแบ่งปันข้อมูลที่ได้รับจากคุณ

11. ข้อความสงวนลิขสิทธิ์/การร้องเรียน

เราให้ความเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และอยากขอให้คุณทำแบบนั้นเช่นกัน เราตอบสนองต่อคำร้องเรียนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ ที่เป็นไปตามรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา หรือ US Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), กฎหมายว่าด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Directive) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในสหภาพยุโรป รวมไปถึงกฎหมายท้องถิ่นอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน หรือเทียบเท่ากันด้วย หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ หน้าลิขสิทธิ์ของ Zyngaเพื่อดูหลักเกณฑ์การแจ้งเตือนของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าถึงบริการของผู้เล่นรายใดรายหนึ่ง หากเราพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เล่นรายนั้นเป็น "ผู้กระทำการละเมิดสิทธิ์ซ้ำ" เราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เล่นทราบ ก่อนที่เราจะดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด

12. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นโดยสมัครใจ

เราอาจขอข้อเสนอแนะจากคุณเกี่ยวกับคุณลักษณะหนึ่ง ๆ ผ่านทางโปรโมชั่นหรือโปรแกรมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าของเรา คุณไม่จำเป็นต้องตอบรับคำขอของเรา ข้อเสนอแนะใดๆ ที่คุณให้มาตามคำขอของเราผ่านโปรโมชั่นหรือโปรแกรม จะต้องเป็นไปตามกฎของโปรโมชั่น หรือโปรแกรมโดยเฉพาะเท่านั้น และความคิด ข้อมูล หรือข้อเสนอแนะใดๆ ที่คุณส่งให้เราโดยสมัครใจ จะเป็นไปตามการเสนอความคิดเห็นโดยสมัครใจ

13. ความพร้อมในการให้บริการ การสงวนสิทธิ์การรับประกัน

Zynga กลุ่มบริษัท Zynga และบริษัทในเครือ Zynga ไม่ได้สัญญาหรือรับรองใด ๆ ว่าบริการหรือเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการเหล่านี้จะพร้อมใช้งานตลอดเวลา ไม่มีการหยุดชะงักหรือไม่มีข้อผิดพลาด เราอาจระงับ ถอน หรือจำกัดความพร้อมในการใช้งานของบริการบางส่วน หรือทั้งหมด อันเนื่องมาจากเหตุผลทางธุรกิจและการดำเนินงาน

การใช้บริการถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น บริการดังกล่าวมีให้ตาม "สภาพที่เป็น" ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด Zynga กลุ่มบริษัท Zynga และบริษัทในเครือ Zynga ไม่มีการรับประกัน เงื่อนไขหรือข้อกำหนดอื่นๆ เกี่ยวกับบริการ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด ทั้งที่แสดงโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัยก็ตาม Zynga, กลุ่มบริษัท Zynga และบริษัทในเครือ Zynga ขอปฏิเสธการรับประกันเรื่องกรรมสิทธิ์หรือการรับประกันโดยปริยาย เงื่อนไขหรือข้อกำหนดอื่น ๆ เกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิ์ การใช้งานตามปกติ การใช้งานโดยไม่มีสิ่งรบกวน หรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ

หากรัฐหรือประเทศของคุณไม่อนุญาตให้มีการสงวนสิทธิ์เหล่านี้ เงื่อนไขนี้จะไม่ถูกใช้กับคุณ หากรัฐหรือประเทศของคุณใช้ระยะเวลาหนึ่งในการบังคับใช้การรับประกัน จะต้องใช้เวลาน้อยกว่า 30 วันนับจากวันที่คุณใช้บริการครั้งแรก หรือระยะเวลาที่สั้นที่สุดตามที่กฎหมายกำหนด

14. ข้อจำกัด การยกเว้นความรับผิด

คุณรับทราบว่า Zynga กลุ่มบริษัท Zynga และบริษัทในเครือ Zynga จะไม่มีความรับผิด

(1) ต่อความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น ความเสียหายในกรณีพิเศษ ความเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง รวมถึงการสูญเสียผลกำไร ความนิยม หรือข้อมูล ด้วยวิธีใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถใช้บริการได้ หรือ

(2) ต่อการดำเนินการของบุคคลที่สาม รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้ดำเนินเว็บไซต์ภายนอกรายอื่น

ความเสี่ยงในการใช้บริการและเว็บไซต์ภายนอกจะตกอยู่กับคุณทั้งหมด เช่นเดียวกับความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายจากบริการและเว็บไซต์ภายนอก

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ กำหนด คำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบในข้อกำหนดเหล่านี้จะมีใช้กับความเสียหายหรืออันตรายทั้งหมดที่เกิดจากบริการ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการภายใต้มูลเหตุที่ก่อให้เกิดสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีในเขตอำนาจศาลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การกระทำที่เป็นการละเมิดการรับประกัน การละเมิดสัญญา หรือการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ)

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด ความรับผิดทั้งหมดของ Zynga กลุ่มบริษัท Zynga และ/หรือบริษัทในเครือ Zynga จะจำกัดอยู่ในขอบเขตจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณได้ชำระให้แก่ Zynga, กลุ่มบริษัท Zynga และ/หรือบริษัทในเครือ Zynga ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (180) วันย้อนหลังจนถึงวันที่ที่คุณอ้างสิทธิ์ดังกล่าวเป็นครั้งแรก

หากคุณไม่ได้ชำระเงินให้กับ Zynga, กลุ่มบริษัท Zynga หรือบริษัทในเครือ Zynga ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (180) วันย้อนหลังจนถึงวันที่ที่คุณอ้างสิทธิ์ดังกล่าวเป็นครั้งแรก การเยียวยาพิเศษเฉพาะสำหรับคุณในข้อพิพาทใดๆ กับ Zynga, กลุ่มบริษัท Zynga และ/หรือบริษัทในเครือ Zynga คือการยุติการใช้บริการและยกเลิกบัญชีของคุณ

บางรัฐหรือบางประเทศไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นในการรับประกันบางอย่าง หรือข้อจำกัด/ข้อยกเว้นความรับผิดที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งหมายความว่าข้อจำกัด/ข้อยกเว้นเหล่านี้อาจไม่มีผลกับคุณ หากคุณอาศัยอยู่ในรัฐหรือประเทศในกลุ่มดังกล่าว ข้อจำกัด/ข้อยกเว้นเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้อยู่อาศัยในรัฐนิวเจอร์ซีย์อย่างสมบูรณ์

ข้อจำกัด/ข้อยกเว้นเหล่านี้จะไม่มีผลกับผู้ใช้ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สำหรับผู้ใช้ดังกล่าว หาก Zynga ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ Zynga จะรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณ ซึ่งเป็นผลที่คาดการณ์ได้จากการที่ Zynga ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของ Zynga แต่ Zynga จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ถือว่าความสูญเสียหรือความเสียหายสามารถคาดการณ์ได้ หากเป็นผลที่มาจากการละเมิดของเราที่ปรากฏอย่างเด่นชัด หรือหากคุณและ Zynga ได้พิจารณาไว้ ณ เวลาที่เราเริ่มใช้ข้อกำหนดเหล่านี้

15. ข้อตกลงการใช้อนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม

หัวข้อนี้ใช้กับผู้เล่นในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น

ในกรณีที่คุณมีปัญหาเกี่ยวกับบริการ หลายๆ ปัญหาอาจสามารถแก้ไขได้ในฟอรัมผู้เล่นของเรา

ก่อนดำเนินคดีทางกฎหมายใด ๆ คุณจะต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าก่อนที่ https://www.zynga.com/support ในกรณีที่คุณและ Zynga ไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้ โดยผ่านฝ่ายบริการลูกค้า ทั้งคุณและ Zynga ตกลงที่จะใช้อนุญาโตตุลาการตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

คุณและ Zynga ตกลงที่จะใช้อนุญาโตตุลาการ

หลังจากมีการตอบรับเงื่อนไขเหล่านี้โดยสมัครใจ (รวมทั้งส่วนบริการต่าง ๆ ของเราโดยการคลิกหรือกดเลือกปุ่มในเกมที่เป็นการยืนยันว่าคุณยอมรับตามเงื่อนไขที่กำหนด) คุณ, Zynga และทีมงานของกลุ่มบริษัท Zynga ให้การยอมรับตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายให้อนุญาตในการยุติข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจาก เกี่ยวข้องกับ หรือที่เชื่อมโยงกับเงื่อนไข เงื่อนไขคุณสมบัติ ระยะเวลา กฎเกณฑ์ของชุมชน และความสัมพันธ์ที่คุณมีกับเรา หรือบริการของ Zynga รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้บริการและข้อมูลที่คุณจัดหาให้ผ่านส่วนบริการโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันเป็นเด็ดขาด กรณีนี้ใช้กับข้อเรียกร้องทั้งหมดภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายใดๆ เว้นแต่ว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวนั้น จะอยู่ในข้อยกเว้นในการตกลงที่จะใช้อนุญาโตตุลาการ ดังที่ระบุเอาไว้ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ ข้อตกลงในการใช้อนุญาโตตุลาการยังมีผลบังคับใช้ แม้คุณจะหยุดใช้บัญชีของ Zynga หรือลบบัญชีไปแล้ว (ในข้อที่ 15 และข้อที่ 17 คุณ, Zynga และสมาชิกทุกคนในกลุ่มบริษัท Zynga อาจเรียกละแต่ละได้ว่า “ฝ่ายหนึ่ง” หรือเรียกรวมกันว่า “ทุกฝ่าย”)

กระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ จะดำเนินการต่อหน้าอนุญาโตตุลาการที่เป็นกลาง แทนผู้พิพากษาและคณะลูกขุน ดังนั้นเมื่อมีการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้โดยสมัครใจ จะถือว่าคุณ, Zynga และสมาชิกทุกคนในกลุ่มบริษัท Zynga ตกลงที่จะสละสิทธิ์การพิจารณาคดีต่อหน้าผู้พิพากษาและคณะลูกขุน การอนุญาโตตุลาการนั้น มีกฎที่แตกต่างจากคดีฟ้องร้องในศาลทั่วไป โดยจะมีความเป็นทางการน้อยกว่าคดีฟ้องร้องในศาล และมีโอกาสจำกัดที่จะบังคับให้อีกฝ่ายแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการไต่สวน อนุญาโตตุลาการอาจกำหนดความเสียหายและวิธีการชดเชยเป็นกรณีไปสอดคล้องกับแนวทางของศาล ยกเว้นหากเงื่อนไขเหล่านี้ระบุข้อห้ามไว้เป็นการเฉพาะ แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจกับการตัดสินของอนุญาโตตุลาการ ศาลมีเพียงอำนาจที่จำกัดในการเปลี่ยนแปลงผลการตัดสินของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือขอให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาการตัดสินของตนอีกครั้ง

หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเงื่อนไขในข้อ 15 (และส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อ 15 รวมทั้งเงื่อนไขที่เกี่ยวกับวิธีอนุญาโตตุลาการ ข้อสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม และการเลือกไม่ใช้สิทธิ์) ว่าสามารรถบังคับใช้ได้หรือไม่ หรือสามารถใช้กับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าศาลมีอำนาจโดยเด็ดขาดในการพิจารณาประเด็นดังกล่าว

หากศาลพิจารณาเห็นว่าเงื่อนไขใด ๆ ในหัวข้อ "ห้ามดำเนินคดีแบบกลุ่ม" หรือ "ข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้อง" ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่มีผลบังคับใช้ รายละเอียดทั้งหมดในหัวข้อที่ 15 (ข้อตกลงวิธีการอนุญาโตตุลาการและข้อจำกัดสิทธิ์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม) จะถือเป็นโมฆะและไม่สามารถใช้บังคับ (กล่าวคือ ยกเลิก) แต่หัวข้อที่เหลือในข้อกำหนด ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และกฎระเบียบของชุมชน จะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่

นอกจากนี้ หากคุณ, Zynga หรือสมาชิกในกลุ่มบริษัท Zynga นำข้อเรียกร้องที่ควรได้รับการชี้ขาดมายื่นต่อศาล หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิเสธที่จะใช้อนุญาโตตุลาการสำหรับข้อเรียกร้องที่ควรได้รับการชี้ขาด ฝ่ายอื่นอาจขอให้ศาลบังคับให้ทุกฝ่ายเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อแก้ไขข้อเรียกร้องนั้น (กล่าวคือ บังคับให้ใช้อนุญาโตตุลาการ) คุณ Zynga หรือสมาชิกในกลุ่มบริษัท Zynga ยังอาจขอให้ศาลระงับกระบวนการพิจารณาคดีของศาล (กล่าวคือ พักการพิจารณาคดีของศาล) ในขณะที่กำลังดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการอยู่

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ

American Arbitration Association (“AAA”) คือผู้กำกับดูแลกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างคุณและ Zynga หรือทีมงานของกลุ่มบริษัท Zynga และกฎเกณฑ์รวมทั้งกระบวนการในปัจจุบันของ AAA รวมทั้งกฎเกณฑ์วิธีการอนุญาโตตุลาการสำหรับผู้บริโภคให้ถือมีผลบังคับใช้ คุณสามารถตรวจสอบกฎเกณฑ์และกระบวนการของ AAA ได้จากเว็บไซต์ ที่ www.adr.org หากมีเนื้อหาใดในข้อกำหนดเหล่านี้แตกต่างจากกฎและแนวทางปฏิบัติของ AAA ทุกฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้แทน

สำหรับการเริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ให้ใช้แบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของ AAA (www.adr.org)

หากคุณอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา การอนุญาโตตุลาการอาจเกิดขึ้นในเขตที่คุณอาศัยอยู่ในขณะยื่นเรื่อง หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา การอนุญาโตตุลาการจะเริ่มต้นขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา คุณและ Zynga ยังตกลงที่จะยื่นต่อเขตอํานาจศาลเหนือบุคคลของศาลสหพันธรัฐหรือมลรัฐใด ๆ ในเขตซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อที่จะบังคับให้ใช้การอนุญาโตตุลาการ เพื่อพักการพิจารณาคดีที่อยู่ในระหว่างกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือเพื่อยืนยัน ปรับเปลี่ยน ยกเลิก หรือเข้าสู่กระบวนการตัดสินชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ

Zynga ยอมรับว่าจะเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการกับคุณผ่านทาง AAA และ Zynga จะต้องแจ้งข้อมูลต่อไปนี้นอกเหนือจากที่ AAA กำหนด: (1) ข้อมูลบ่งชี้ที่เชื่อมโยงกับรายละเอียดทางบัญชีทั้งหมดและบางส่วนของ Zynga ที่สามารถจัดหาได้ (ในอดีตและปัจจุบัน) รวมทั้ง Zynga ID, Facebook ID และอีเมลแอดเดรสและ (2) คำอธิบายอย่างเจาะจงที่ทำให้ Zynga เชื่อว่าตนเองได้รับผลกระทบจากการกระทำของคุณ และข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องค่าชดเชยดังกล่าว คุณยอมรับว่าจะเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการกับ Zynga ผ่านทาง AAA โดยคุณจะต้องแจ้งข้อมูลต่อไปนี้นอกเหนือจากที่ AAA กำหนด:  (1) ข้อมูลบ่งชี้ที่เชื่อมโยงกับรายละเอียดทางบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดกับ Zynga ของคุณที่คุณสามารถชี้แจงได้ (ในอดีตหรือในปัจจุบัน) รวมทั้ง Zynga ID, Facebook ID และอีเมลแอดเดรสและ (2) คำชี้แจงที่เจาะจงที่ทำให้คุณเชื่อว่า ตนเองได้รับผลกระทบจากการกระทำของ Zynga และข้อเท็จจริงสนับสนุนข้อเรียกร้องค่าชดเชยดังกล่าว

คุณและ Zynga ยอมรับว่าจะมาติดต่อ (ด้วยตัวเองหรือผ่านทางโทรศัพท์ การประชุมสายวิดีโอหรือผ่านช่องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์สดอื่น ๆ) เพื่อการไต่สวนใด ๆ ยกเว้นหากคุณและ Zynga มีการตกลงร่วมกันภายหลังไว้เป็นอย่างอื่น

การจ่ายเงินในการร้องเรียน การดำเนินการหรือในกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์กระบวนการอนุญาโตตุลาการสำหรับผู้บริโภคของ AAA ยกเว้นหากคุณพิสูจน์ได้ว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่คุณต้องรับผิดภายใต้หลักเกณฑ์เหล่านี้สูงเกินกว่าการดำเนินคดีทางศาล Zynga จะจ่ายค่าใช้จ่ายและต้นทุนใดๆ ตามจำนวนที่อนุญาโตตุลาการเห็นว่าจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้การอนุญาโตตุลาการมีมูลค่ามากเกินกว่ากระบวนการพิจารณาคดีของศาล (อาจมีการชำระเงินคืนตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการเห็นว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดที่คุณอ้างสิทธิ์ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการไม่มีความเหมาะสมตามระเบียบกลางว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่ง (Federal Rule of Civil Procedure) ข้อที่ 11 คุณตกลงที่จะคืนเงินให้กับ Zynga สำหรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ Zynga ชำระไปแล้ว และคุณจะต้องชำระเงินภายใต้กฎของ AAA

ในกรณีที่ AAA ไม่สามารถแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการสำหรับการเรียกร้องใด ๆ ของคุณหรือ Zynga ทั้งสองฝ่ายสามารถดำเนินคดีผ่านศาลประจำมลรัฐหรือของรัฐบาลกลางในซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อให้มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ  อนุญาโตตุลาการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยศาลจะดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของ AAA (รวมทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ) ยกเว้นหากเงื่อนไขเหล่านี้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

การเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าในกรณีที่มีการเรียกร้องหลายกรณีกับ AAA จากธุรกรรม เหตุการณ์ หรือสาเหตุเดียวกันหรือที่ใกล้เคียงกันเป็นอย่างยิ่ง ("การเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกัน") การเรียกร้องผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการนี้ (ที่เรียกร้องต่อ Zynga หรือคุณ) จะถูกดำเนินการโดย AAA แยกเป็นกรณี และตามลำดับที่มีการเรียกร้อง  ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่า AAA อาจไม่ตอบรับการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกันเพื่อดำเนินกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ หรือคิดค่าใช้จ่ายในการยื่นคำร้องที่เกี่ยวข้องกันใด ๆ จนกว่าข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกันที่ยื่นไว้ก่อนหน้านี้จะได้รับการตอบรับเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการแล้ว และมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการสำหรับการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวแล้ว  หากมีการยื่นการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกันหลาย ๆ คำร้องพร้อมกัน ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าคำร้องจะมีการดำเนินการแยกกันตามลำดับที่ AAA กำหนด และ AAA จะไม่รับคำร้องที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือคิดค่าใช้จ่ายในการยื่นคำร้องใด ๆ สำหรับข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว จนกว่าจะมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการสำหรับการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกันใด ๆ ที่อยู่อันดับก่อนหน้า

เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและเป็นอิสระโดยอนุญาโตตุลาการภายใต้หลักเกณฑ์ของ AAA ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าจะไม่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยคำร้องใด ๆ หากอนุญาโตตุลาการดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

ข้อยกเว้นในการตกลงใช้อนุญาโตตุลาการ

ทุกฝ่ายตกลงว่าจะไปศาลเพื่อแก้ไขข้อพิพาท

 1. เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ ของ Zynga หรือสมาชิกในกลุ่มบริษัท Zynga (เช่น เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรูปลักษณ์ ชื่อโดเมน ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร เป็นต้น)
 2. เกี่ยวกับการละเมิดกฎระเบียบคอมมูนิตี
 3. ที่มีการปลดเปลื้องรูปแบบเดียวคือ การปลดเปลื้องตามคำสั่งศาล หรือ
 4. ในเขตอำนาจศาลคดีมโนสาเร่

ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าจะเรียกร้องการบรรเทาทุกข์ใดๆ ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการผ่านศาลเท่านั้น หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีข้อโต้แย้งและต้องการให้มีการบรรเทาทุกข์หรือคำสั่งเพื่อบรรเทาด้านอื่นๆ ทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนินคดีทางศาลเพื่อขอให้มีการบรรเทาทุกข์และจะใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อการบรรเทาเหตุในลักษณะอื่น ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศาลที่คู่กรณีสามารถเดินทางไปเพื่อระงับข้อพิพาทประเภทเหล่านี้ โปรดดูที่หัวข้อที่ 17 (สถานที่สำหรับข้อพิพาททางกฎหมายที่ไม่อยู่ภายใต้การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ)

ไม่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม

เมื่อยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้โดยสมัครใจ (และในบริการต่าง ๆ ของเราโดยคลิกหรือแตะปุ่มในเกมเพื่อยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้โดยสมัครใจ) คุณ Zynga และกลุ่มบริษัท Zynga ทั้งหมดตกลงว่าทุกฝ่ายสามารถยื่นข้อเรียกร้องต่อกันและกันเป็นรายกรณีไป

นั่นหมายความว่า:

 • ทุกฝ่ายตกลงว่า ไม่ว่าคุณ Zynga หรือสมาชิกในกลุ่มบริษัท Zynga ก็สามารถยื่นข้อเรียกร้องในฐานะโจทก์หรือสมาชิกในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม การดำเนินคดีรวม หรือการดำเนินคดีแบบตัวแทน
 • ทุกฝ่ายตกลงว่าอนุญาโตตุลาการไม่สามารถรวมข้อเรียกร้องของบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเข้าเป็นคดีเดียวได้ และไม่สามารถเป็นผู้ดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยรวม แบบกลุ่มหรือแบบตัวแทนได้ (เว้นแต่ว่าทุกฝ่ายตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้)
 • ทุกฝ่ายตกลงว่าการตัดสินหรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในคดีของบุคคลหนึ่ง จะมีผลเฉพาะกับบุคคลที่ยื่นข้อเรียกร้องเท่านั้น ไม่ได้หมายรวมถึงผู้เล่น Zynga รายอื่น และไม่สามารถใช้ในการตัดสินข้อพิพาทอื่นๆ กับผู้เล่นรายอื่นได้แต่อย่างใด

การเลือกไม่รับข้อตกลงการใช้อนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม

คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่ยอมรับและไม่ผูกพันตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ และการสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มในหัวข้อที่ 15 นี้ โดยส่งหนังสือแจ้งการตัดสินใจ ที่จะเลือกไม่ยอมรับข้อกำหนดให้กับเราผ่าน ฝ่ายบริการลูกค้า  หรือทางไปรษณีย์ตามที่ระบุไว้ในประกาศ คุณต้องส่งหนังสือแจ้งภายในสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่คุณใช้บริการครั้งแรก หรือมีการเลือกไม่ยอมรับข้อกำหนดนี้ แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นทีหลัง มิฉะนั้นคุณจะต้องมีผลผูกพันในการใช้อนุญาโตตุลาการ สำหรับข้อพิพาทตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 15 นี้ หากคุณเลือกที่จะไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ Zynga จะไม่ผูกพันกับข้อกำหนดเหล่านี้เช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงหัวข้อที่ 15 ข้อตกลงการใช้อนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม

เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า 60 วันทางอีเมล หรือผ่านบริการ หากเราเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้อนุญาโตตุลาการ และการสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มในหัวข้อที่ 15 นี้ หากพบว่าหัวข้อย่อยนี้ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงหัวข้อที่ 15 ข้อตกลงการใช้อนุญาโตตุลาการ และการสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม” ไม่สามารถใช้บังคับได้ หรือมีผลใช้ได้ หัวข้อย่อยนี้จะต้องถูกตัดออกจากหัวข้อที่ 15 และศาลหรืออนุญาโตตุลาการจะใช้หัวข้อแรก ข้อตกลงการใช้อนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม ที่มีอยู่เดิมหลังจากที่คุณเริ่มใช้บริการแล้ว

เนื้อหาที่ยังคงมีผลบังคับใช้

หัวข้อที่ 15 นี้จะยังคงมีผลบังคับใช้แม้มีการยกเลิกข้อกำหนดเหล่านี้

16. กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณยอมรับว่าข้อกำหนดเหล่านี้มีผลต่อการพาณิชย์ระหว่างรัฐและกฎหมายอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง (Federal Arbitration Act) (รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดี) จะบังคับใช้ในการตีความและการบังคับใช้ในหัวข้อที่ 15 (ข้อตกลงการใช้อนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม) นอกจากนี้ ข้อกำหนดเหล่านี้และความสัมพันธ์ของเราจะอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย เว้นแต่ว่าจะมีข้อขัดแย้งในหลักกฎหมาย

หากคุณอาศัยอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา ข้อกำหนดเหล่านี้และความสัมพันธ์ของเราจะอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไอร์แลนด์ เว้นแต่ว่าจะมีข้อขัดแย้งในหลักกฎหมาย

17. สถานที่สำหรับข้อพิพาททางกฎหมายที่ไม่อยู่ภายใต้การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา กระบวนการพิจารณาคดี (นอกเหนือจากการดำเนินคดีมโนสาเร่) ที่ได้รับการยกเว้นจากข้อตกลงการใช้อนุญาโตตุลาการในหัวข้อที่ 15 จะต้องนำมายื่นต่อศาลมลรัฐหรือสหพันธรัฐในซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย เว้นแต่ว่าทุกฝ่ายจะตกลงให้ยื่นที่สถานที่แห่งอื่น ทั้งคุณ Zynga และกลุ่มบริษัท Zynga ยินยอมให้ดำเนินการที่สถานที่และเขตอํานาจเหนือบุคคลในซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย

หากคุณอาศัยอยู่ที่อื่นใดที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา กระบวนการพิจารณาคดีจะต้องนำมายื่นต่อศาลของรัฐที่คุณอยู่อาศัยเป็นประจำ ("เขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ") เว้นแต่ว่าทุกฝ่ายจะตกลงให้ยื่นที่สถานที่แห่งอื่น ทั้งคุณ Zynga และกลุ่มบริษัท Zynga ยินยอมให้ดำเนินการที่สถานที่และเขตอํานาจเหนือบุคคลในเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ

18. การแยกข้อกำหนด

ข้อกำหนดเหล่านี้ในแต่ละย่อหน้าจะใช้แยกกัน ยกเว้นในกรณีที่อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 15 ภายใต้หัวข้อ "ไม่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม" หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และกฎระเบียบของชุมชนไม่สามารถบังคับใช้ได้ เนื้อหาในส่วนที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และกฎระเบียบของชุมชน จะยังคงมีผลบังคับใช้และมีผลผูกพัน ส่วนข้อกำหนดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดที่ใกล้เคียงกับข้อกำหนดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้มากที่สุด

19. การโอนสิทธิ์

เราอาจให้สิทธิ์หรือภาระหน้าที่ของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือกฎระเบียบคอมมูนิตีแก่บุคคลหรือองค์กรใดๆ ได้ทุกเมื่อโดยได้รับความยินยอมจากคุณหรือไม่ก็ได้ คุณไม่อาจให้สิทธิ์หรือภาระหน้าที่ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือ กฎระเบียบคอมมูนิตีแก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Zynga ก่อน และความพยายามในการดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเราจะถือเป็นโมฆะ

20. สัญญาเบ็ดเสร็จ

ข้อกำหนดเหล่านี้และนโยบายหรือกฎอื่นใดที่เราอ้างอิงในข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคุณกับเรา ซึ่งเกี่ยวกับสาระสำคัญในข้อกำหนดเหล่านี้ และใช้แทนข้อตกลงร่วมกันทั้งหมดก่อนหน้านี้ของทุกฝ่าย ซึ่งเกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ว่าข้อตกลงร่วมกันทั้งหมดก่อนหน้านี้จะเป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ข้อตกลงทางวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร หรือจะกำหนดขึ้นตามจารีตประเพณี แนวทางปฏิบัติ นโยบายหรือบรรทัดฐานระหว่างคุณกับเรา กรณีนี้ใช้ไม่ได้กับผู้ใช้ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

21.ภาษาที่ใช้ในข้อกำหนด

หากเราจัดเตรียมข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ กฎระเบียบของชุมชน นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือข้อกำหนด หรือนโยบายอื่นใดเป็นฉบับแปล โปรดทราบว่า เอกสารดังกล่าวมีวัตถุประสงค์แค่การให้ข้อมูลเท่านั้น หากเอกสารฉบับแปลแล้วมีความหมายแตกต่างไปจากฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดตามความหมายในฉบับภาษาอังกฤษ กรณีนี้ใช้ไม่ได้กับผู้ใช้ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

22. การไม่สละสิทธิ์

หากเราไม่ใช้สิทธิ์ของเราตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือกฎระเบียบคอมมูนิตี ไม่ได้ถือว่าเราจะสละสิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าวในภายหลัง และหากเราสละสิทธิ์อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ หรือกฎระเบียบคอมมูนิตี ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสละสิทธิ์ตลอดไป หากเรายกเว้นการผิดสัญญาหรือการละเมิดของคุณ เราจะแสดงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นและไม่ได้หมายความว่าเราจะยกเว้นการผิดสัญญาหรือการละเมิดของคุณโดยอัตโนมัติในภายหลัง

23. ประกาศ

หากเราต้องแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อมูลบางอย่างตามข้อกำหนด ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ หรือกฎระเบียบของชุมชน เราอาจแจ้งให้คุณทราบโดยการโพสต์ข้อความลงใน www.zynga.com หรือในเกมของ Zynga ที่คุณเล่น การส่งอีเมลถึงคุณ หรือใช้ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ตามข้อมูลสำหรับการติดต่อที่คุณได้ให้กับทางเราไว้

หากคุณต้องแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับข้อมูลบางอย่างตามข้อกำหนด ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ หรือกฎระเบียบของชุมชน คุณจะต้องแจ้งโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วส่งไปที่ Zynga Inc. โดยจ่าหน้าซองถึง LEGAL DEPARTMENT ตามที่อยู่ 699 8th Street, San Francisco, CA 94103 เว้นแต่ว่าเราได้ระบุวิธีในการแจ้งให้เราทราบเอาไว้เป็นอย่างอื่น

24. เหตุสุดวิสัย

เราไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา เช่น การเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงคราม การก่อการร้าย การจลาจล การปิดล้อมทางเศรษฐกิจ การดำเนินการของเจ้าหน้าที่พลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร อัคคีภัย อุทกภัย อุบัติเหตุ โครงสร้างเครือข่ายล้มเหลว การนัดหยุดงาน หรือการขาดแคลนในการขนส่ง สิ่งอำนวยความสะดวก เชื้อเพลิง พลังงาน แรงงานหรือวัสดุ ทั้งนี้กรณีนี้ใช้ไม่ได้กับผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)