Regulamin

Obowiązuje od 16 czerwca 2022 r.
Ostatnia aktualizacja 16 czerwca 2022 r.

[Podsumowanie ostatnio wprowadzonych zmian]

WAŻNA INFORMACJA: W PRZYPADKU GRACZY ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I KANADY SPORY MIĘDZY GRACZAMI A ZYNGĄ MUSZĄ BYĆ ROZSTRZYGANE NA DRODZE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU, CHYBA ŻE MA ZASTOSOWANIE WYJĄTEK. MASZ PRAWO ZREZYGNOWAĆ Z UMOWY O ARBITRAŻ W OGRANICZONYM CZASIE, JAKO OPISANO PONIŻEJ.
Więcej informacji w rozdziale 15 (Umowa o arbitraż i zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym).

Misją Zyngi jest łączenie świata poprzez gry. Oferujemy zabawę i rozrywkę towarzyską ludziom na całym świecie.

Proszę zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Zynga. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady obowiązujące użytkownika korzystającego z naszego Serwisu (opisane poniżej). Korzystając z Serwisu, zgadzasz się przestrzegać niniejszych warunków i zasad. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami i zasadami, nie możesz korzystać z Serwisu. Poza Regulaminem udostępniamy również Politykę prywatności. Zachęcamy do jej przeczytania w celu zrozumienia w jaki sposób twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Zyngę.

„Zynga”, „my”, „nasze”, „nam”, „nas” w niniejszym Regulaminie oznacz Zynga Inc. i Podmioty Zyngi. Zynga Inc. ma siedzibę przy 1200 Park Place San Mateo, CA 94403. We wszystkich przypadkach „Zynga”, „my”, „nasze”, „nam”, „nas” obejmuje agentów, konsultantów, pracowników i kierowników.

1. DEFINICJE

„Konto” oznacza konto, które zakładasz gdy uzyskujesz dostęp do Serwisu

„Zasady dla członków społeczności” oznaczają zasady zachowania regulujące twoją interakcję z Serwisem i innymi graczami, które możesz znaleźć tutaj.

„Regulamin funkcji” oznacza wszystkie inne zasady odnoszące się do konkretnych platform i APIs, takich jak platformy i APIs, aplikacje na urządzenia mobilne, fora, konkursy, subskrybcje lub programy lojalnościowe, które możemy publikować, które będą odnosiły się do korzystania z tych konkretnych usług i stanowią część niniejszego Regulaminu.

„Oferty” oznaczają programy specjalne, w tym oferty, wycieczki i specjalne podarunki, w wersji cyfrowej lub rzeczowej, które Zynga może oferować okresowo niektórym zasłużonym graczom.

„Serwis” oznacza nasze gry, produkty, usługi, treści, Zynga.com, i/lub inne domeny lub witryny operowane Zynga.

„Regulamin korzystania z usług” lub „Regulamin” oznacza niniejsze warunki i zasady.

„Treści użytkownika” oznaczają wszystkie dane, które zamieszczasz, przekazujesz, tworzysz lub generujesz za pośrednictwem Serwisu. Obejmują one treści, takie jak twoje zdjęcie profilowe, teksty w grze, wideo lub na czacie, prace artystyczne w grze lub inne treści twojego projektu lub autorstwa.

„Przedmioty wirtualne” oznaczają walutę wirtualną, w tym, między innymi wirtualne monety, pieniądze, żetony lub punkty, wszystkie używane w ramach Serwisu i (b) elementach wirtualnych gry.

„Podmioty Zyngi” oznaczają podmioty zależne Zyngi, spółki typu joint venture i inne podmioty korporacyjne wspólnej własności i ich agenci, konsultanci, pracownicy i kierownictwo.

„Grupa Zynga” oznacza Podmioty Zyngi oraz spółkę macierzystą Zyngi.

„Partnerzy Zynga” oznaczają Podmioty Zyngi i zewnętrznych twórców treści, dystrybutorów, licencjobiorców lub licencjodawców.

2. ZMIANY NINIEJSZEGO REGULAMINU

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego uznania i w dowolnym momencie, do zmiany, modifykacji, dodawania lub usuwania fragmentów Regulaminu, Zasad dla członków społeczności, Regulaminu funkcji, zamieszczając nową wersję Regulaminu, Zasad dla członków społeczności lub Regulaminu funkcji na naszej stronie lub w ramach Serwisu (np. przez wiadomości w grze). Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania dodatkowych istotnych informacji przez np. wiadomość e-mail lub wiadomości wewnątrz serwisu o istotnych zmianach. O ile nie ustalimy inaczej, zmiany obowiązują od momentu ich zamieszczenia. Nowe wersje Regulaminu, Zasad dla członków społeczności, Regulaminu funkcji oraz każdych innych zasad i regulaminów będą dostępne na www.zynga.com lub w ramach Serwisu. Jeśli korzystasz z Serwisu po zamieszczeniu zmian, zgadzasz się na przestrzeganie tych zmian w czasie dalszego użytkowania Serwisu.

Nie możesz zmienić Regulaminu, Zasad dla członków społeczności lub Regulaminu funkcji, chyba że obie strony, ty i Zynga, podpiszecie pisemną zmianę.

W przypadku roszczeń wobec Zyngi obowiązywać będzie wersja Regulaminu, Zasad dla członków społeczności i Regulaminu funkcji, obowiązująca w momencie, w którym Zynga otrzyma informację o roszczeniach.

Jeśli w Regulaminie znajdują się zapisy lub informacje rozbieżne z innymi zasadami Zyngi, niniejszy Regulamin ma nadrzędne znaczenie.

3. INFORMACJE O KONCIE I BEZPIECZEŃSTWO

Aby umożliwić ci korzystanie z naszego Serwisu, możemy poprosić cię o założenie konta i wybranie hasła oraz podanie pewnych danych osobowych, w tym np. twojego imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, a w niektórych przypadkach informacji o sposobie płatności.

Ponosisz odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego Konta. Nie udostępniaj danych twojego Konta lub nie pozwalaj innym na dostęp lub korzystanie ze swojego Konta. Traktujemy wszystkie czynności wykonywane za pośrednictwem twojego Konta jako wykonywane przez ciebie. Ponosisz, wobec tego, odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonane za pośrednictwem twojego Konta, niezależnie od tego czy zostały przez ciebie autoryzowane, łącznie z zakupami za użyciem jakiegokolwiek narzędzia płatności (np. karty kredytowej czy PayPal) i rozumiesz, że możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez nas lub przez jakiegokolwiek innego użytkownika Serwisu, spowodowane przez osobę trzecią korzystającą z twojego Konta.

Jeśli uzyskasz informację o jakiejkolwiek faktycznej lub domniemanej stracie, kradzieży, oszustwie lub nieautoryzowanym użyciu twojego Konta lub hasła do Konta, proszę nas o tym bezzwłocznie poinformować.

4. KORZYSTANIE Z NASZEGO SERWISU

Kto może korzystać z naszego Serwisu: Cieszymy się, że wybrałeś(-aś) nasze gry. Pamiętaj jednak, że istnieją pewne ograniczenia dotyczące tego, kto może korzystać z naszego Serwisu.

Zabronione jest korzystanie z naszego Serwisu jeśli:

 • Nie możesz zawrzeć wiążącej umowy z Zyngą.
 • Jesteś „dzieckiem”, czyli masz (a) mniej niż 13 lat lub, więcej (b) między 13 a 18 lat, czyli poniżej wieku, w którym możesz prawnie zgodzić się na przetwarzanie twoich danych osobowych zgodnie z mającymi zastosowanie prawami dotyczącymi prywatności, chyba, że dana wersja Serwisu Zyngi została specjalnie udostępniona dla dzieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.
 • Nie możesz otrzymywać produktów, w tym usług lub oprogramowania, ze Stanów Zjednoczonych, jeśli pochodzisz z kraju, na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo lub jeśli figurujesz na liście Specially Designated Nationals amerykańskiego Departamentu Skarbu.
 • Zostałeś skazany za przestępstwa na tle seksualnym.
 • Otrzymałeś(-aś) wcześniej zakaz gry w którąkolwiek z gier Zynga lub korzystania z którejkolwiek usług firmy Zynga, chyba że Zynga uchyliła ten zakaz, wedle własnego uznania.

Jeśli masz mniej niż 18 lat lub wedle prawa kraju twojego zamieszkania jesteś osobą niepełnoletnią, potwierdzasz, że twój opiekun prawny zgodził się na warunki niniejszego Regulaminu.

Dodatkowe istotne warunki i zasady:

Jeśli korzystasz z naszego Serwisu musisz przestrzegać Zasad dla członków społeczności Zynga i wszystkich innych obowiązujących Regulaminów funkcji. Te dodatkowe warunki i zasady obowiązują poza Regulaminem i są istotne. Proszę się z nimi zapoznać. Jeśli uzyskujesz dostęp do naszego Serwisu za pośrednictwem jednego z mediów społecznościowych, takich jak Facebook, lub pobierasz Serwis z innej platformy, takiej jak Apple czy Google, musisz również przestrzegać regulaminu korzystania z usług danego podmiotu zewnętrznego, jaki i niniejszego Regulaminu.

Uzyskanie dostępu do naszego Serwisu:

Aby uzyskać dostęp do naszych gier lub założyć Konto na naszym portalu, możesz potrzebować konta na profilu społecznościowym, takim jak Facebook, a jeśli korzystasz z naszych Serwisów mobilnych, konta założonego u dostawcy aplikacji jak np. konto Apple iTunes. Aby korzystać z Serwisu i gier Zynga, może być konieczna aktualizacja oprogramowania zewnętrznego.

Oferujemy gry i inne usługi. Użytkownik sam zapewnia sprzęt (komputer, telefon, tablet, etc.) i płaci za połączenie z internetem i ze sklepami app store oraz za transmisję danych lub użycie telefonu do pobrania i korzystania z Serwisu.

Zmiany w Serwisie i ograniczenia:

Nasz Serwis rozwija się i możemy wymagać zaakceptowania aktualizacji Serwisu jak również Regulaminu, Zasad dla członków społeczności, Regulaminu funkcji, Polityki prywatności Zynga lub innych zasad. Możemy czasem wymagać aktualizacji gry lub oprogramowania, aby umożliwić ci dalsze korzystanie z naszego Serwisu. Możemy dokonywać tych aktualizacji zdalnie, włącznie z oprogramowaniem Zynga zainstalowanym na twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, nie informując cię o tym.

Zynga zastrzega sobie prawo do zaprzestania oferowania lub wspierania Serwisu lub konkretnej gry, lub części Serwisu, w dowolnym momencie, tymczasowo lub definitywnie. Wówczas twoje prawa do korzystania z Serwisu lub jakiejkolwiek jego części automatycznie wygasają lub zostają zawieszone. W takim przypadku, o ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, Zynga nie jest zobowiązana do zwrotu opłat, świadczeń ani innej rekompensaty w związku z przerwaniem elementów Serwisu lub Przedmiotami wirtualnymi zarobionymi lub nabytymi wcześniej.

ZYNGA MOŻE, WEDLE WŁASNEGO UZNANIA, OGRANICZYĆ, ZAWIESZAĆ, ZAMYKAĆ, MODYFIKOWAĆ LUB USUWAĆ KONTA LUB DOSTĘP DO SERWISU, LUB JAKIEJKOLWIEK JEGO CZĘŚCI; ZAKAZAĆ DOSTĘPU DO NASZYCH GIER I WITRYN ORAZ ICH TREŚCI, USŁUG I NARZĘDZI; OPÓŹNIĆ LUB USUNĄĆ ZAMIESZCZONE TREŚCI, PRZY CZYM ZYNGA NIE MA ŻADNEGO OBOWIĄZKU REKOMPENSOWAĆ JAKICHKOLWIEK PONIESIONYCH W ZWIĄZKU Z TYM STRAT.

Usunięcie Konta użytkownika:

W dowolnym momencie możesz zaprzestać korzystania z Serwisu i zażądać usunięcia przez nas Konta. Możesz skorzystać z Portalu Wniosków dot. Danych Osobowych Zyngi lub skontaktować się z naszym działem Obsługi klienta aby zażądać usunięcia twojego Konta. O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu opłat, świadczeń ani innej rekompensaty, jeśli zażądasz usunięcia Konta.

5. WŁASNOŚĆ; OGRANICZONA LICENCJA

Gry i Serwis:

Serwis składa się z prac, które są własnością lub posiadają licencję podmiotów Zyngi i są chronione prawami autorskimi, znakiem towarowym, wzorem użytkowym, patentem i innymi prawami własności intelektualnej na całym świecie oraz innym obowiązującym prawem, zasadami lub regulacjami. Wszystkie powyższe prawa są zastrzeżone. Niniejszy Regulamin nie przyznaje tobie, ani żadnej innej osobie żadnego prawa, tytułu lub udziału w Serwisie lub jego zawartości.

Jeśli będziesz przestrzegał niniejszego Regulaminu i wszelkich innych zasad, w tym Zasad dla członków społeczności i Regulaminu funkcji, możesz korzystać z Serwisu podlegającego niniejszemu Regulaminowi, dla własnych celów niekomercyjnych i rozrywkowych. Zobowiązujesz się do nie używania Serwisu do jakichkolwiek innych celów i akceptujesz, że Zynga nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jego niewłaściwego użycia.

Nieprzestrzeganie Regulaminu lub innych dotyczących cię zasad grozi podjęciem działań przeciwko tobie, w tym, między innymi usunięciem twojego konta. Poza powyższym naruszenie prawa może nastąpić poprzez, np. naruszenie praw własności intelektualnej Zynga. JAKAKOLWIEK PRÓBA ZAKŁÓCENIA LUB INGERENCJI W SERWIS, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRUDNIANIE LUB MANIPULOWANIE PRAWIDŁOWYM DZIAŁANIEM JAKIEJKOLWIEK GRY ZYNGI OZNACZA ZŁAMANIE ZASAD ZYNGI I MOŻE OZNACZAĆ ZŁAMANIE LUB NARUSZENIE PRAWA KARNEGO LUB CYWILNEGO.

Konto użytkownika i Przedmioty wirtualne:

Niezależnie od jakiegokolwiek zapisu w niniejszym Regulaminie, Zasadach dla członków społeczności lub Regulaminie dotyczącym funkcji, z których możesz skorzystać, nie jesteś właścicielem Konta, które założysz w ramach Serwisu, z grami włącznie, a Konto nie jest twoją własnością. Tym samym, nie jesteś właścicielem Przedmiotów wirtualnych nabytych w ramach Serwisu, bez względu na to czy „zarobiłeś” czy „zakupiłeś” ww. Przedmioty wirtualne. Twoje Konto i związane z nim Przedmioty wirtualne są własnością Zyngi. Zynga daje ci prawo i ograniczoną licencję na korzystanie z Konta i związanymi z nim Przedmiotów wirtualnych, a my oferujemy usługi Serwisu.

ABY NIE PRZECHOWYWAĆ NIEPOTRZEBNYCH DANYCH LUB BY USPRAWNIĆ DZIAŁANIE SERWISU, MOŻEMY USUWAĆ LUB ZAMYKAĆ KONTA NIEAKTYWNE (NP. TE DO KTÓRYCH SIĘ NIE LOGOWANO) PRZEZ 180 DNI.

Zabronione jest przekazywanie Przedmiotów wirtualnych poza Serwisem (np. w „prawdziwym świecie”), np. ich sprzedawanie, przekazywane w prezencie lub handel. Nie uznamy tego typu transferu za legalny. Zabronione jest udzielanie dalszych licencji, wymienianie, sprzedaż, lub próba sprzedaży, Przedmiotów wirtualnych za „prawdziwe” pieniądze, lub wymiana Przedmiotów wirtualnych na jakiekolwiek inne przedmioty wartościowe poza grą. Jakikolwiek tego typu transfery lub próby transferu są zabronione i nieważne, możemy zamknąć twoje Konto z tego powodu.

Treści użytkownika:

Jeśli udostępniasz, publikujesz, przekazujesz lub zamieszczasz Treści użytkownika w ramach Serwisu, zobowiązujesz się, że będą:

 1. zgodne z prawdą;
 2. jawne;
 3. nie naruszały prawa;
 4. nie naruszały ograniczeń umowy lub praw osób trzecich i że masz pozwolenie na wykorzystywanie Treści użytkownika od osoby trzeciej, której dane osobowe lub inne informacje i własność intelektualna zawarta jest w Treściach użytkownika;
 5. wolne od wirusów, adware, spyware, robaków i wszelkiego innego złośliwego kodu;
 6. zgodne z naszymi Zasadami dla członków społeczności.

Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie i utworzenie kopii zapasowej swoich treści.

Jakiekolwiek Treści, które udostępniasz, publikujesz lub przekazujesz będą uznane za niemajątkowe i jawne. Zatrzymujesz wszystkie prawa własności do Treści użytkownika, ale w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo dajesz firmie Zynga wieczystą i nieodwołalną (inną niż wymienione poniżej ) ogólnoświatową, nieodpłatną, niewyłączną licencję na korzystanie, powielanie, rozpowszechnianie, przygotowywania prac pochodnych, prezentowanie, i wyświetlanie twoich treści użytkownika i jakichkolwiek zmienionych i pochodzących od ciebie prac związanych z Serwisem, w tym dla celów marketingowych i promocji. Oświadczasz, że w stopniu dozwolonym przez prawo, zrzekasz się autorskich praw osobistych do jakichkolwiek Treści użytkownika (takich jak prawo do bycia wskazanym jako autor danej Treści użytkownika i prawa do sprzeciwu wobec sposobu wykorzystania danej Treści użytkownika).

Mamy prawo do usunięcia części Treści użytkownika jeśli, naszym zdaniem, nie jest zgodna z niniejszym Regulaminem, naszymi Zasadami dla członków społeczności i innymi Regulaminami funkcji. 98Mamy prawo do ujawnienia twojej tożsamości osobie trzeciej, która twierdzi, że twoje Treści użytkownika naruszają ich prawa własności intelektualnej lub ich prawo do zachowania prywatności. Gdy zostaniemy do tego prawnie zobowiązani, opublikowane przez ciebie treści zostaną również ujawnione podmiotom zewnętrznym i organom władzy.

Licencja Zyngi na twoje treści wygasa w momencie zażądania przez ciebie usunięcia Konta poprzez dokonanie zgłoszenia w naszym portalu poprzez Portal Wniosków dot. Danych Osobowych lub kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta z następującymi wyjątkami:

 1. Treści użytkownika przesłane w odpowiedzi na promocje firmy Zynga, które będą podlegać Regulaminowi funkcji lub innym warunkom promocji;
 2. Udostępnione treści użytkownika, których nie usunęli lub nie wykorzystali publicznie, zgodnie z niniejszym Regulaminem; oraz
 3. Treści użytkownika podlegające oddzielnej licencji firmy Zynga, które podlegać będą warunkom takiej licencji.

Jeśli zażądasz usunięcia Treści użytkownika podejmiemy właściwe kroki, aby usunąć twoje Treści użytkownika z aktywnego użycia, co może oznaczać usunięcie twoich Treści użytkownika z naszych systemów. Jednakże, Treści użytkownika mogą zostać zachowane w naszych systemach, w tym w kopiach rezerwowych. Możemy również zatrzymać kopię Treści użytkownika, jeśli zasadnie uznamy, że może to być prawnie wymagane.

Gdy zamieszczasz, publikujesz lub przekazujesz swoje obserwacje i komentarze odnośnie do Serwisu, np. na forach, blogu i czacie, nie możemy zagwarantować, że inni gracze nie użyją pomysłów i informacji, którą udostępniasz. Jeśli masz pomysł lub informację, którą chciałbyś zachować jako poufną i/lub nie chcesz, żeby inni z niej korzystali, nie zamieszaj jej. ZYNGA NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA ŻADNE INNE ZAWŁASZCZENIE LUB UŻYCIE PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ INFORMACJI, KTÓRE ZAMIESZCZASZ, PUBLIKUJESZ LUB PRZEKAZUJESZ NA FORACH, BLOGACH LUB NA CZACIE.

6. KONTROLA NAD KORZYSTANIEM Z SERWISU I TREŚCI ZAMIESZCZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania Serwisu pod względem nieodpowiednich lub nielegalnych Treści i nie ponosimy odpowiedzialności za takie zachowania. Nie ponosimy również odpowiedzialności za informacje, materiały, produkty lub usługi świadczone przez innych graczy (np. na ich profilach), a Treści użytkowników nie są przez naz weryfikowane. Przyjmujesz do wiadomości, że podczas korzystania z Serwisu możesz spotkać się z zachowaniem, które uznasz za obraźliwe lub w inny sposób budzące sprzeciw. Nie odpowiadamy za żadne treści użytkownika publikowane na łamach Serwisu, jak również nie zapewniamy, ze są prawdziwe czy dokładne. Jednakże jeśli ktoś narusza Regulamin lub korzysta z Serwisu w nieodpowiedni sposób, należy nas o tym poinformować za pomocą odnośnika „Zgłoś naruszenie” podanego w Serwisie lub kontaktując się z naszym działem Obsługi Klienta. (Informacje o złamaniu zasad dotyczące Empires & Puzzles prosimy kierować do nas poprzez https://support.smallgiantgames.com/). Zapytania/wnioski dotyczące Puzzle Combat prosimy kierować do nas poprzez https://smallgiantgames.helpshift.com/a/puzzle-combat/).

Nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania Serwisu, ale mamy prawo, wedle naszego uznania, monitorować, nagrywać, przechowywać dane dotyczące twojej interakcji z Serwisem, komunikacją z Zyngą lub innymi graczami w momencie korzystania z Serwisu (w tym, między innymi, korespondencją za pośrednictwem wiadomości w grze lub video-czatu) zgodnie z obowiązującym prawem. Możemy, według własnego uznania, zmienić lub usunąć dowolne treści użytkownika lub jakiekolwiek inne materiały bądź odmówić ich opublikowania, jeśli uznamy, że budzi nasze zastrzeżenia. Jeśli dojdziemy do wniosku, że twoje komunikaty lub Treści użytkownika naruszają niniejszy Regulamin, Regulamin funkcji lub Zasady dla członków społeczności, mamy prawo, wedle naszego uznania i bez uprzedzenia, uniemożliwić ci zamieszczanie Treści lub komunikację z innymi graczami lub całkowicie zamknąć twój dostęp do Serwisu.

7. TWOJE RELACJE Z INNYMI GRACZAMI

Ponosisz odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi graczami. Jeśli masz problem z innym graczem, nie jesteśmy zobowiązani reagować, ale możemy jeśli zechcemy.

Jeśli rozpoczynasz spór z innym graczem, zwalniasz firmę Zynga, Grupę Zynga i Partnerów firmy Zynga z odpowiedzialności za skargi i roszczenia oraz szkody (faktyczne i powstałe w konsekwencji sporu) każdego rodzaju, znane lub nieznane, wynikające ze sporu lub z nim związane. Powyższe obejmuje szkody związane z utratą zysków, wartości firmy, w użytkowaniu lub danych. Powyższe nie dotyczy użytkowników z EOG i Brazylii. Jeśli znajdujesz się w EOG lub w Brazylii, twoja odpowiedzialność wobec Zyngi jest określona przez prawo obowiązujące w kraju twojego miejsca zamieszkania.

W ramach Serwisu, możemy oferować możliwość grania ze znajomymi i z innymi przeciwnikami w sieci. Aby móc zapewnić stałą dostępność przeciwników na odpowiednim poziomie, niektórzy z tych przeciwników mogą być automatycznie generowanymi graczami, którzy wyglądają i grają jak prawdziwi ludzie.

Jeśli znajdujesz się w Kalifornii, odstępujesz od stosowania sekcji 1542 Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego, która głosi: „Ogólne odstąpienie od roszczeń nie obejmuje przypadków, gdy wierzyciel nie wiedział o roszczeniach lub nie podejrzewał, że takowe istnieją, w momencie podpisywania odstąpienia od roszczeń, a wiedza o wspomnianych roszczeniach w istotnym stopniu wpłynęłaby na warunki umowy zawartej z dłużnikiem”.

Pozwalamy na wykorzystanie Serwisu do wysyłania wiadomości tekstowych SMS lub MMS do przyjaciół, rodziny i innych kontaktów. Nie masz obowiązku wysyłania takich wiadomości i ponosisz za nie całkowitą odpowiedzialność oraz rozumiesz, że mogą być naliczanie standardowe taryfy za wiadomości tekstowe i transmisję danych, odnoszące się do usług dostarczanych przez operatora sieci komórkowej. Rozumiesz, że Zynga nie posiada kontroli nad odbiorcami, zawartością lub czasem wysyłania i odbioru tych wiadomości. Jeśli decydujesz się na wysłanie wiadomości za pośrednictwem Serwisu, zapewniasz nas tym samym, że odbiorcy wiadomości odpowiednio wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości.

8. WARUNKI PŁATNOŚCI

Oferujemy usługi w formie dostępu do gry, Przedmiotów wirtualnych i innego Serwisu. W Serwisie możemy używać „prawdziwych pieniędzy”, aby otrzymać ograniczoną licencję i prawo do używania Przedmiotów wirtualnych lub innych dóbr lub usług.

Jak to działa:

Otrzymujesz ograniczoną licencję i prawo do używania Przedmiotów poprzez odwiedzenie strony zakupów w jednej z naszych gier lub w Serwisie oraz udzielenie zgody na pobranie opłaty za pośrednictwem platformy, której używasz do grania (np. Facebook, Apple, Google).

Jeśli dokonujesz zakupu na Zyngagames.com, zyngapoker.com, gotslotscasino.znyga.com lub jakiejkolwiek innej stronie należącej do Zynga, strona płatności poinformuje cię o dostępnych metodach płatności, za pomocą których możesz dokonać opłaty za zakup. Ceną produktu będzie cena wyświetlona na stronie zamówienia podczas jego składania. Po zakończeniu zakupu możemy przesłać e-mail potwierdzający, informujący o zamówionych pozycji. Należy jak najszybciej sprawdzić, czy wszystkie dane w potwierdzeniu są prawidłowe i zatrzymać dla siebie kopię. Aby móc odpowiedzieć na wszelkie przyszłe pytania związane z transakcją, firma Zynga prowadzi rejestr transakcji dokonanych na Zyngagames.com.

Zynga nie jest stroną transakcji gdy kupujesz Przedmioty wirtualne w naszych grach na innych platformach, takich jak Facebook, Apple lub Google. Tym samym twój zakup podlega pod warunki płatności platformy zewnętrznej. Aby uzyskać dalsze informacje zapoznaj się z regulaminem platformy. W kwestiach związanych ze zwrotem kosztów za zakupy dokonane za pośrednictwem Facebook lub Google, możesz również skontaktować się z naszym Działem rozliczeń, opisanym poniżej.

Przedmioty wirtualne, które zamówisz, oznaczają dla nas złożenie oferty, aby otrzymać ograniczoną licencję i prawo do korzystania z odpowiedniego Serwisu (usług) lub Przedmiotu (Przedmiotów) wirtualnego, która zostanie przez nas zaakceptowana gdy zaakceptujemy zapłatę. Ważność licencji rozpoczyna się w momencie opisanym powyżej.

Aby zamówić ograniczoną licencję i prawo do korzystania z Przedmiotów wirtualnych, kliknij przycisk zakupu/zamówienia na stronie zakupu i tym samym:

 1. zaakceptujesz fakt, że otrzymasz Przedmioty wirtualne w momencie, w którym zaakceptujemy zamówienie; i
 2. jeśli mieszkasz w Unii Europejskiej („UE”), akceptujesz fakt, że nie będziesz wobec tego miał prawa do odstąpienia od zakupu według Dyrektywy o Prawach Konsumenckich (i wprowadzonej przez ustawodawstwo kraju, w którym mieszkasz) w momencie, w którym otrzymasz Przedmioty wirtualne.

Rozumiesz, że możesz „zarobić,” „kupić” lub “nabyć” Przedmioty wirtualne w ramach naszego Serwisu, ale nie stajesz się prawnie właścicielem Przedmiotów wirtualnych, a wartość jakiegokolwiek Przedmiotu wirtualnego nie odnosi się do jakiegokolwiek salda kredytowego prawdziwej waluty lub jej równowartości. Jakiekolwiek saldo „waluty wirtualnej” ukazujące się na twoim Koncie nie oznacza rzeczywistego salda, ani żadnej akumulowanej wartości, ale za to jest miarą zasięgu twojej ograniczonej licencji.

WSZELKA SPRZEDAŻ JEST OSTATECZNA: PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE ZYNGA NIE JEST ZOBOWIĄZANA DO ZWROTU KOSZTÓW Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, ŻE NIE OTRZYMASZ PIENIĘDZY, ANI INNEJ REKOMPENSATY ZA NIEUŻYTE PRZEDMIOTY WIRTUALNE JEŚLI KONTO ZOSTANIE ZAMKNIĘTE, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY ZOSTAŁO ZAMKNIĘTE ZAMIERZENIE CZY NIE, LUB CZY DOKONAŁEŚ OPŁATY PRZEZ ZYNGAGAMES.COM CZY INNĄ PLATFORMĘ TAKĄ JAK APPLE, GOOGLE, FACEBOOK, CZY INNE STRONY LUB PLATFORMY GDZIE OFERUJEMY NASZE USŁUGI.

ZAKUP OGRANICZONEJ LICENCJI I PRAWA DO KORZYSTANIA Z PRZEDMIOTÓW WIRTUALNYCH NIE PODLEGA ZWROTOM W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

Dodatkowe warunki płatności:

Korzystając z konta, zobowiązujesz się do zapłaty wszelkich należności wraz z naliczonymi podatkami Zynga może w dowolnym momencie aktualizować cennik produktów i usług, na które daje ci licencję za pośrednictwem Serwisu.

Subskrypcje podlegają dodatkowemu Regulaminowi subskrypcji.

Dział rozliczeń:

Aby skontaktować się z Działem rozliczeń, skontaktuj się z Obsługą Klienta lub zadzwonić do naszego działu obsługi na numer 1-800-762-2530 (Ameryka północna) lub numer kierunkowy twojego kraju + 80011551398 (wszystkie inne kraje). Zwróć uwagę na fakt, że obsługa klienta w sprawach związanych z fakturami dostępna jest tylko po angielsku. Podane telefony służą TYLKO sprawom związanym z fakturami. Osoba, która odbiera telefon w dziale rozliczeń, NIE będzie w stanie ci pomóc w sprawach technicznych, związanych z przebiegiem gry lub innych kwestiach zakupu gry. W sprawach niezwiązanych z fakturami proszę kontaktować się z działem Obsługi klienta.

9. PROMOCJE I OFERTY

Możemy oferować ograniczone w czasie promocje w dowolnym momencie. Proszę zapoznać się z oficjalnymi zasadami dotyczącymi promocji zawartymi w Regulaminie funkcji (jeśli istnieje). Obowiązują one jako dodatek do niniejszego Regulaminu.

Poza tym, w dowolnym momencie, możemy publikować Oferty. Nie jesteśmy zobowiązani do składania Ofert, a ty nie jesteś zobowiązany do ich akceptowania. Oferty są niezbywalne, nie podlegają wykupowi ani wymianie na inne obiekty, chyba że uznamy inaczej. Jeśli akceptujesz Ofertę, możemy żądać podpisania oświadczenia o spełnieniu kryteriów i zwolnienia od odpowiedzialności. Niektóre Oferty będą wiązać się z podatkami lub dodatkowym opłatami, podróżami lub zajęciami poza światem wirtualnym, wszystkie zostaną przedstawione zanim zaakceptujesz ofertę. Jeśli akceptujesz ofertę, przyjmujesz na siebie zobowiązania i odpowiedzialność związane z Ofertą.

10. REKLAMY ZEWNĘTRZNE

Czasem zamieszczamy w naszych grach lub Serwisie odnośniki do stron internetowych innych firm, które zapraszają cię do wzięcia udziału w ofercie promocyjnej i w zamian za uczestnictwo oferują jakąś funkcję lub jej ulepszenie w Serwisie (takie jak np. waluta w grze). Jakiekolwiek zobowiązania lub należności w stosunku do tych firm przyjmujesz na własna odpowiedzialność.

Nie jesteśmy odpowiedzialni za jakąkolwiek stronę zewnętrzną, do której odnośniki zamieszczamy w Serwisie. Odnośniki nie oznaczają, ze popieramy i akceptujemy tę stronę ani informacje, które się na niej znajdują. Nie bierzemy odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia odnoszące się do treści, dóbr lub usług jakiekolwiek strony trzeciej.

Należy pamiętać, ze nie mamy kontroli nad powiązanymi stronami zewnętrznymi, i mogą one zbierać dane lub żądać podania danych osobowych lub automatycznie gromadzić twoje dane. Jeśli korzystasz z ww. zewnętrznych stron i usług, firma zewnętrza może (ale nie musi) spytać cię o zgodę na dostęp do twoich danych i treści. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, praktyki biznesowe czy politykę prywatności firm zewnętrznych, ani też za sposób, w jaki zbierają, wykorzystują lub udostępniają informacje, które od ciebie otrzymują.

11. INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH / SKARGI

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych i prosimy, abyś również je szanował. Reagujemy na informacje o rzekomym naruszeniu praw autorskich podlegających amerykańskiej ustawie Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), europejskiej dyrektywie o handlu internetowych i powiązanym ustawodawstwie UE oraz podobnym obowiązującym prawom miejscowym lub ich odpowiednikom. Więcej informacji znajduje się na stronie Praw autorskich Zyngi, proszę zapoznać się z naszymi Wskazówkami dotyczącymi zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia dostępu do Serwisu graczowi, u którego stwierdzimy "powtarzające się naruszenia". Nie jesteśmy zobowiązani do wcześniejszego powiadomienia o tym gracza.

12. OPINIE I POMYSŁY

Możemy poprosić cię o opinie na temat niektórych funkcji w ramach promocji lub programów badania zachowań klienta. Nie jesteś zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na nasze pytania. Każda opinia, którą wyrazisz w ramach promocji lub programu, podlega regułom właściwym dla promocji lub programu. Wszelkie pomysły, informacje czy opinie, z którymi się do nas zwracasz, podlegają Polityce przyjmowania pomysłów.

13. DOSTĘPNOŚĆ SERWISU, WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zynga, Grupa Zynga i Partnerzy Zyngi nie obiecują ani nie dają gwarancji na to, że Serwis lub jego zawartość będą zawsze dostępne, niezakłócone lub wolne od błędów. Możemy zawiesić, cofnąć lub ograniczyć dostępność całości lub części Serwisu z przyczyn handlowych lub operacyjnych.

KORZYSTASZ Z SERWISU WYŁĄCZNIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. SERWIS JEST ŚWIADCZONY NA ZASADZIE „TAK JAK JEST”. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, ZYNGA, GRUPA ZYNGA I PARTNERZY FIRMY ZYNGA NIE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO ZACHOWANIA ŻADNYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z RĘKOJMI, WARUNKÓW LUB WSZELKICH INNYCH POSTANOWIEŃ, WYRAŻONYCH LUB DOMNIEMANYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z SERWISEM. ZYNGA, GRUPA ZYNGA I PARTNERZY ZYNGI NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI TYTUŁU LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI, WARUNKÓW LUB INNYCH POSTANOWIEŃ O ZGODNOŚCI Z PRAWEM, WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIEZAKŁÓCONEJ ROZRYWKI LUB ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

Powyższe zrzeczenia się praw nie obowiązują cię, jeśli nie dopuszcza ich stan lub kraj twojego zamieszkania. Jeśli twoje państwo wymaga okresu obowiązującej gwarancji będzie to krótszy okres 30 dni od pierwszego skorzystania z Serwisu lub najkrótszy okres wymagany przez prawo.

14. OGRANICZENIA; ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

AKCEPTUJESZ FAKT, ŻE ZYNGA, GRUPA ZYNGA I PARTNERZY ZYNGI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI

(1) ZA ŻADNE POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE LUB UBOCZNE SZKODY, WŁĄCZNIE ZE STRATĄ ZYSKU, WARTOŚCI LUB DANYCH LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z SERWISU; LUB

(2) ZA ZACHOWANIE OSÓB TRZECICH, W TYM INNYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU I OPERATORÓW STRON ZEWNĘTRZNYCH.

SAMODZIELNIE PONOSISZ RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z SERWISU I STRON ZEWNĘTRZNYCH, RÓWNIEŻ RYZYKO SZKODY ZE STRONY SERWISU I STRON ZEWNĘTRZNYCH.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ JAKIEKOLWIEK PRAWO ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO WSZELKICH SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SERWIS LUB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ SKORZYSTANIA Z SERWISU, NIE MOŻE STANOWIĆ PODSTAWY POWÓDZTWA WEDŁUG ŻADNEJ JURYSDYKCJI, W TYM, MIĘDZY INNYMI ROSZCZEŃ Z POWODU NIEDOTRZYMANIA WARUNKÓW GWARANCJI, NIEWYKONANIA UMOWY LUB CZYNU ZABRONIONEGO (W TYM ZANIEDBANIA).

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ JAKIEKOLWIEK PRAWO CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY ZYNGA, GRUPY ZYNGA I PARTNERÓW FIRMY ZYNGA OGRANICZONA JEST DO CAŁKOWITEJ SUMY WPŁAT DOKONANYCH NA KONTO FIRMY ZYNGA, GRUPY ZYNGA, LUB PARTNERÓW FIRMY ZYNGA W OKRESIE STU OSIEMDZIESIĘCIU (180) DNI BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ PIERWSZEGO STWIERDZENIA ROSZCZEŃ.

JEŚLI NIE DOKONAŁEŚ(-AŚ) ŻADNEJ WPŁATY NA KONTO ZYNGI, GRUPY ZYNGA LUB KTÓREGOKOLWIEK Z PARTNERÓW ZYNGI W CIĄGU STU OSIEMDZIESIĘCIU DNI (180) BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ STWIERDZENIA ROSZCZENIA, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM SPOSOBEM NA ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU Z ZYNGĄ, GRUPĄ ZYNGA I/LUB Z PARTNEREM ZYNGI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z SERWISU I ZAMKNIĘCIE TWOJEGO KONTA.

Niektóre państwa nie zezwalają na wyłączenie niektórych gwarancji lub ograniczenie/zwolnienie ww. odpowiedzialności, co oznacza, że owe ograniczenia/zwolnienia mogą cię nie dotyczyć jeśli mieszkasz w jednym z ww. państw. Niniejsze ograniczenia/zwolnienia obowiązują całkowicie mieszkańców New Jersey.

Niniejsze ograniczenia/zwolnienia nie dotyczą użytkowników z EOG i z Brazylii. W przypadku tych użytkowników jeśli Zynga nie wywiąże się z postanowień niniejszego Regulaminu, Zynga odpowiada za straty lub szkody, które ponosisz ze względu na przewidywalne konsekwencje naruszenia przez Zyngę postanowień niniejszego Regulaminu lub w wyniku zaniedbania ze strony Zyngi, lecz Zynga nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody, których nie można było przewidzieć. Strata i szkoda jest przewidywalna, jeśli stanowi oczywistą konsekwencję naruszeń z naszej strony lub została wzięta pod uwagę przez ciebie i Zyngę w momencie przyjęcia Regulaminu.

15. UMOWA O ARBITRAŻ I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM

TEN ARTYKUŁ DOTYCZY TYLKO NASZYCH GRACZY ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I KANADY.

Jeśli masz problem z Serwisem, wiele kwestii można rozwiązać na jednym z naszych forów dla graczy.

Przed wszczęciem postępowania sądowego należy pisemnie poinformować o tym ZYNGA INC., LEGAL DEPARTMENT, ATTN: ARBITRATION OF DISPUTE, 1200 Park Place San Mateo, CA 94403 w celu umożliwienia Zyndze polubownego rozwiązania sprawy na drodze niegocjacji. W przypadku roszczeń Zynga wobec ciebie Zynga wyśle powiadomienie na adres lub e-mail zapisany w twoich danych, jeśli takie posiada. Ty i Zynga zgadzacie się negocjować w kwestiach spornych w dobrej wierze przez okres nie krótszy niż 30 dni po otrzymaniu powiadomienia o wystąpieniu roszczeń. Jeśli spór nie zostanie rozwiązany w przeciągu 30 dni od odbioru powiadomienia o roszczeniu, Zynga lub ty możecie złożyć wniosek o arbitraż zgodnie z treścią niniejszego rozdziału. Ty i Zynga zgadzacie się, że spór nie może zostać oddany pod arbitraż, jeśli i dopóki strona składająca wniosek o arbitraż nie wypełniła, w możliwym zakresie, wszystkich wymogów określonych w tym paragrafie.

Obie strony, ty i Zynga, zgadzacie się na arbitraż

Poprzez dobrowolne zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu ty, Zynga i każdy podmiot Zyngi zgadzacie się, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, na rozstrzyganie jakichkolwiek roszczeń wynikających z, w odniesieniu do lub w związku z niniejszym Regulaminem, Regulaminem funkcji, Zasadami dla członków społeczności, twoimi stosunkami z nasza firmą lub z usługami świadczonymi przez firmę Zynga, w tym z korzystaniem z Serwisu oraz danymi, które nam przekazujesz za pośrednictwem Serwisu, na drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu. Dotyczy to wszelkich roszczeń, chyba że skarga została ujęta w Wyjątkach od Umowy o arbitraż wymienionych poniżej. Niniejsza umowa o arbitraż jest wiążąca nawet po zakończeniu korzystania z konta Zyngi lub jego usunięciu. (W artykule 15 i artykule 17 ty, Zynga i każdy podmiot Zyngi może być nazwany indywidualnie „stroną” lub zbiorczo „stronami”).

Postępowanie arbitrażowe odbywa się przed niezależnym arbitrem, nie przed sędzią i ławą przysięgłych. Dobrowolnie przyjmując niniejszy Regulamin, ty, Zynga i każdy podmiot Zyngi zrzekacie się prawa do rozprawy przed sądem i ławą przysięgłą. Arbitraż jest mniej formalny niż sprawa sądowa i stwarza ograniczone możliwości wymogu na drugiej stronie ujawnienia informacji istotnych dla rozstrzygnięcia sporu — procedura ta nazywa się ujawnianiem. Arbiter może przyznać takie same odszkodowania i rekompensaty indywidualne, jakie może przyznać osobie sąd, z wyjątkiem sytuacji ograniczonych niniejszymi postanowieniami. Jednakże jeśli któraś ze stron nie zgadza się z decyzją arbitra, sądy mają ograniczone możliwości zmiany orzeczenia.

Jeśli strony nie zgadzają się co do faktu, czy umowa o arbitraż zawarta w rozdziale 15 (lub jej część) może być egzekwowana lub ma zastosowanie w przypadku konkretnego sporu, strony zgadzają się, że jedynym organem właściwym do podjęcia tej decyzji będzie arbiter.

Ponadto jeśli ty, Zynga, lub podmiot Zyngi zgłosi do sądu pozew w sprawie, która powinna podlegać arbitrażowi lub którakolwiek ze stron odmówi arbitrażu w sprawie roszczenia, które podlega arbitrażowi, to druga strona może wystąpić do sądu o zmuszenie stron do rozstrzygnięcia roszczenia na drodze arbitrażu (czyli wydanie nakazu arbitrażu). Ty, Zynga lub podmiot Zyngi może również wystąpić do sądu o wstrzymanie postępowania sądowego (czyli zawiesić postępowanie sądowe) gdy toczy się postępowanie arbitrażowe.

Postępowanie arbitrażowe

Kancelaria arbitrażowa New Era ADR (“New Era”) poprowadzi każde postępowanie arbitrażowe pomiędzy tobą a Zyngą lub Podmiotem Zyngi. Strony akceptują opublikowane wirtualnie Zasady i Procedury kancelarii New Era, jak również obowiązujące Ogólne Zasady i Procedury, które mają zastosowanie. Możesz zapoznać się z zasadami i procedurami kancelarii New Era na jej stronie pod adresem www.neweraadr.com/rules-and-procedure/. (Ten adres strony internetowej może ulec zmianie.) W razie rozbieżności między niniejszym Regulaminem a zasadami i procedurami New Era, strony zgadzają się przestrzegać Regulaminu.

Aby rozpocząć postępowanie arbitrażowe należy przesłać Wniosek o Arbitraż oraz kopię niniejszego Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej kancelarii New Era (app.neweraadr.com).

Ty i Zynga wyrażacie zgodę na poddanie się osobistej jurysdykcji któregokolwiek z sądów federalnych lub stanowych stanu San Francisco County, Kalifornia w kwestii nakazu arbitrażu, zawieszenia postępowania w oczekiwaniu na arbitraż, do utrzymania, zmiany, uchylenia lub wykonania wyroku na podstawie orzeczenia arbitra. Ty i Zynga zgadzacie się, że w celu rozpoczęcia procedury arbitrażowej z udziałem New Era należy przekazać następujące informacje oprócz tych wymaganych przez kancelarię New Era: (1) informacje identyfikacyjne związane ze wszystkimi kontami Zynga, które można zidentyfikować (przeszłymi lub obecnymi), w tym identyfikatory Zynga, identyfikatory na Facebooku oraz adresy e-mail, a także (2) szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób zachowanie Zyngi lub twoje poskutkowało szkodą względem strony przeciwnej oraz fakty uzasadniające roszczenie o odszkodowanie pieniężne. Po złożeniu wniosku roszczeniowego przydzielony zostanie sprawie arbiter zgodnie z postępowaniem opisanym w Ogólnych Zasadach i Procedurach kancelarii New Era.

Opłaty za arbitraż i koszty

Aby wszcząć postępowanie arbitrażowe zgodnie z niniejszym Regulaminem, należy zapłacić kancelarii New Era opłatę 300 USD za wniesienie pozwu, która podlega wszelkim umowom dotyczącym opłat za arbitraż. Nie ponosisz odpowiedzialności za uregulowanie żadnych innych opłat za arbitraż. Wszystkie inne opłaty i koszty pobierane przez New Era będą opłacane przez Zyngę. Ponadto jeśli kancelaria New Era uzna, że nie jesteś w stanie opłacić jakiejkolwiek części opłaty za wniesienie pozwu, Zynga opłaci również tę część. W przypadku gdyby arbiter orzekł, że roszczenia sformułowane przez stronę oddającą sprawę pod arbitraż są nieuzasadnione, strona przegrana zgadza się zapłacić stronie wygranej wszystkie opłaty za arbitraż, jak również uzasadnione honorarium pełnomocnika oraz wszelkie koszty poniesione przez stronę wygraną w związku z arbitrażem.

Ograniczone prawo do apelacji

Jeśli New Era uzna, że Zasady i Procedury Zbiorowego Arbitrażu mają zastosowanie w twojej sprawie, wtedy twoje roszczenie oznaczone zostaje jako „Bellwether Case” (inaczej sprawa zbiorowa – jak określono w Zasadach i Procedurach Zbiorowego Arbitrażu New Era), tobie i Zyndze przysługuje wtedy ograniczone prawo do odwołania się od decyzji arbitra w sprawie zbiorowej. Konkretnie w przeciągu 60 dni od orzeczenia arbitra w sprawie zbiorowej typu Bellwether ty lub Zynga możecie złożyć odwołanie od tej decyzji do Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. („JAMS”), zgodnie z następującą procedurą:

 • Postępowanie apelacyjne będzie prowadzone zgodnie Procedurą Opcjonalnego Odwołania w Arbitrażu JAMS, dostępną na www.jamsadr.com.
 • Aby wszcząć postępowanie apelacyjne, strona musi złożyć formularz Wniosek o Arbitraż dostępny na www.jamsadr.com, jak również musi powiadomić o tym pisemnie drugą stronę.
 • Strona odwołująca się będzie musiała ponieść wszystkie opłaty naliczane przez JAMS w tym opłaty za wniesienie apelacji oraz arbitraż.
 • Trybunał apelacyjny JAMS będzie się składał z (a) emerytowanych sędziów stanowych lub federalnych (b) licencjonowanych adwokatów z 20 letnim czynnym doświadczeniem w prowadzeniu sporów oraz ze specjalistyczną wiedzą w dziedzinie przepisów mających zastosowanie w kwestiach, będących przedmiotem sporu.
 • Trybunał apelacyjny JAMS rozpatrzy na nowo orzeczenie arbitra.
 • Z wyjątkiem określonym w FAA (ustawie o arbitrażu) od decyzji trybunału apelacyjnego JAMS nie będzie przysługiwało odwołanie.

Wyjątki od Umowy o arbitraż

Strony zgadzają się, że wystąpią do sądu o rozstrzygnięcie sporów

 1. Dotyczących twojej, Zyngi lub podmiotu Zyngi własności intelektualnej (np. znaków towarowych, wzoru handlowego, nazw domen, sekretów handlowych, praw autorskich lub patentów); i
 1. W przypadku gdy jedynym żądanym środkiem jest nakaz sądowy.

Strony zgadzają się nie występować o nakaz sądowy (np. nakaz, aby jedna ze stron wykonała pewną czynność, poza zapłaceniem za szkody) na drodze arbitrażu. Roszczenie o tego rodzaju zadośćuczynienie musi być skierowane do sądu. Jeśli w ramach sporu dana strona stara się zabezpieczyć roszczenia w drodze nakazu sądowego, jak i skorzystać z innych form zadośćuczynienia, zobowiązuje się do uzyskania takiego nakazu na drodze sądowej, a pozostałych form zadośćuczynienia – na drodze arbitrażu.

Jeśli korzystasz z Serwisu w stanie Washington i należysz do klasy domniemanych powodów, o których mowa w sprawie Ferrando et al. v. Zynga Inc. (Case No. 22-cv-214-RSL, W.D. Wash.), rozdział 15 niniejszego Regulaminu nie ma zastosowania wobec ciebie w kwestiach dotyczących przedmiotu roszczeń przedstawionych w tej sprawie, lecz obowiązuje cię we wszystkich innych kwestiach.

Więcej informacji na temat sądów właściwych dla spraw, które nie podlegają arbitrażowi znajdziesz w rozdziale 17 (Miejsce rozstrzygania sporów prawnych nie podlegających arbitrażowi).

Odstąpienie od prawa do udziału w pozwie zbiorowym

Poprzez dobrowolne zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, ty, Zynga i podmioty Zyngi zgadzacie się, że strony mogą składać wobec siebie pozwy tylko w sposób indywidualny.

Oznacza to, że:

Strony zobowiązują się, że ani ty, ani Zynga czy jakikolwiek podmiot Zyngi nie będziecie występowali w charakterze powoda jako członek grupy w pozwie zbiorowym, postępowaniu grupowym lub pozwie wytaczanym przez uprawnione podmioty bądź domagali się odszkodowania za szkody poniesione przez osoby trzecie.

W celu uniknięcia wątpliwości ten zapis nie wyklucza zastosowania Zasad i Procedur Zbiorowego Arbitrażu New Era, które obowiązują w innych przypadkach.

Możliwość odstąpienia od umowy o arbitraż i zrzeczenia się prawa do udziału w pozwie zbiorowym

Masz prawo do odstąpienia od i nie bycia związanym niniejszą umową o arbitraż poprzez wysłanie pisemnej decyzji o odstąpieniu od tych zapisów do działu Obsługi Klienta lub pocztą zwykłą jak opisano w rozdziale 23 (Powiadomienia). Zgłoszenie należy wysłać w przeciągu trzydziestu (30) dni od pierwszego skorzystania z Serwisu lub możliwości podjęcia decyzji, w zależności od tego, która data jest późniejsza; w przeciwnym razie gracz będzie zobowiązany do rozstrzygania sporów na drodze arbitrażu, jak określono w rozdziale 15. Jeżeli zrezygnujesz z zapisów o arbitrażu, Zynga również nie będzie zobowiązana do ich przestrzegania.

Okres obowiązywania

Niniejszy artykuł 15 obowiązywał będzie po zakończeniu okresu obowiązywania Regulaminu.

16. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Jeśli znajdujesz się Stanach Zjednoczonych akceptujesz fakt, że niniejszy Regulamin wpływa na handel międzystanowy i że Federalna Ustawa o Arbitrażu (włącznie z zapisami dotyczącymi procedur) reguluje sposób interpretacji i egzekwowania Artykułu 15 (Umowa o arbitrażu i zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym). Poza tym niniejszy Regulamin i nasze stosunki podlegają prawu obowiązującemu w stanie Kalifornia, z wyjątkiem zasad prawa kolizyjnego.

Jeśli przebywasz w kraju innym niż Stany Zjednoczone lub Brazylia, niniejszy Regulamin i nasze stosunki podlegają prawu irlandzkiemu, z wyjątkiem zasad prawa kolizyjnego. Jeśli przebywasz w Brazylii, będzie miało zastosowanie prawo obowiązujące w Brazylii.

17. MIEJSCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW PRAWNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ARBITRAŻOWI

Jeśli przebywasz w Stanach Zjednoczonych, postępowania sądowe wyłączone z Umowy o arbitraż w Rozdziale 15 muszą być składane w sądzie stanowym lub federalnym w San Francisco, Kalifornia, o ile strony nie uzgodnią innego miejsca. Ty, Zynga i podmioty Zyngi wyrażacie zgodę na miejsce i osobistą jurysdykcję w San Francisco, Kalifornia.

Jeśli przebywasz poza Stanami Zjednoczonymi, postępowanie sądowe musi być wszczynane w sądach właściwej jurysdykcji dla państwa, w którym masz stałe miejsce zamieszkania („Obowiązująca jurysdykcja”), o ile strony nie uzgodnią innego miejsca. Ty, Zynga i pomioty Zyngi wyrażacie zgodę na miejsce i osobistą jurysdykcję Obowiązującej jurysdykcji.

18. ROZDZIELNOŚĆ WARUNKÓW

Każde postanowienie niniejszego Regulaminu funkcjonuje samodzielnie. Jeśli któraś z części Regulaminu, Regulaminu funkcji lub Zasad dla członków społeczności jest nieegzekwowalna, reszta zapisów Regulaminu, Regulaminu funkcji i Zasad dla członków społeczności dalej ma zastosowanie i jest wiążąca, i każdy nieegzekwowalny zapis zostanie zastąpiony innym możliwie zbliżonym do zapisu, który okazał się bezprawny lub nieegzekwowalny.

19. CESJA

Możemy cedować nasze prawa lub nasze obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu, Regulaminu funkcji lub Zasad dla członków społeczności na rzecz dowolnej osoby lub podmiotu w dowolnym momencie bez twojej zgody. Nie możesz cedować swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, Regulaminu funkcji lub Zasad dla członków społeczności na nikogo bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody firmy Zynga a każda próba dokonania tego typu cesji uznana zostanie za nieważną.

20. CAŁA UMOWA

Niniejszy Regulamin, oraz inne normy i zasady, do których odnosimy się w niniejszym Regulaminie, stanowią całość umowy zawartej między tobą i nami w odniesieniu do obiektu niniejszego Regulaminu i zastępują wszystkie wcześniejsze porozumienia stron odnośnie obiektu niniejszego Regulaminu, niezależnie od tego czy porozumienia zostały zawarte drogą elektroniczną, słowną czy pisemną lub były uchwalone poprzez zwyczaj, praktykę, strategię czy precedens, który zachodził między nami a tobą. Powyższe nie dotyczy użytkowników z EOG.

21. JĘZYK REGULAMINU

Przetłumaczone wersje Regulaminu, Regulaminu funkcji, Zasad dla członków społeczności, Polityki prywatności lub jakichkolwiek innych warunków lub zasad zamieszczane są tylko i wyłącznie w celach informacyjnych. W przypadku rozbieżności między wersją przetłumaczoną a wersją angielską, wersja angielskojęzyczna ma nadrzędne znaczenie. Powyższe nie dotyczy użytkowników z EOG i Brazylii.

22. ODSTĄPIENIE

Jeśli nie egzekwujemy naszych praw wynikających z niniejszego Regulaminu, Regulaminu funkcji lub Zasad dla członków społeczności, nie oznacza to, że zrzekamy się prawa do egzekwowania ich później. A jeśli wyraźnie odstępujemy od któregokolwiek zapisu w niniejszym Regulaminie, Regulaminie funkcji lub Zasadach dla członków społeczności nie oznacza to całkowitego odstąpienia na przyszłość. Jeśli odstępujemy od zarzutu o zaniedbanie lub naruszenie z twojej strony, dokonamy tego tylko w formie pisemnej i nie będzie to oznaczało automatycznie, że zrzekamy się prawa do każdego późniejszego zarzutu o zaniedbanie lub naruszenie z twojej strony.

23. INFORMACJE

Jeśli jesteśmy zobowiązani cię o czymś poinformować zgodnie z niniejszym Regulaminem, Regulaminem funkcji lub Zasadami dla członków społeczności, możemy zamieścić odpowiednią informację na www.zynga.com lub w grze Zynga, w którą grasz, wysyłając e-mail lub przez jakimkolwiek inny kanał komunikacji na podstawie podanych przez ciebie danych kontaktowych.

Jeśli masz obowiązek nas o czymś poinformować zgodnie z niniejszym Regulaminem, Regulaminem funkcji lub Zasadami dla członków społeczności, informacja musi zostać przesłana w formie pisemnej na adres Zynga Inc., Attn: LEGAL DEPARTMENT,1200 Park Place San Mateo, CA 94403, o ile nie podamy konkretnego sposobu przesłania informacji.

24. SIŁA WYŻSZA

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne zmiany ani utrudnienia niezależne od nas, np. utrudnienia spowodowane przez klęski naturalne, wojny, terroryzm, zamieszki, embarga, działania władz cywilnych lub wojskowych, pożary, powodzie, wypadki, awarie sieci, strajki, or ze względu na brak usług w transporcie, infrastrukturze, brak paliwa, energii, pracowników lub materiałów. Ten zapis nie dotyczy użytkowników z EOG.


Podsumowanie ostatnio wprowadzonych zmian

 • Wprowadziliśmy kilka zmian dotyczących tego, w jaki sposób będziemy rozwiązywać ewentualne spory. Dodaliśmy zapis wymagający, żeby spory pomiędzy Zyngą a graczami ze Stanów Zjednoczonych i Kanady były rozstrzygane przez wiążący arbitraż, chyba że ma zastosowanie wyjątek. Oznacza to, że gracze ze Stanów Zjednoczonych i Kanady zrzekają się prawa do występowania w pozwach zbiorowych przeciwko firmie Zynga.
 • Określiliśmy, które podmioty powiązane z Zyngą obejmuje niniejszy Regulamin.
 • Wprowadziliśmy również kilka zmian usprawniających do niniejszego Regulaminu.