Op 28 februari 2024 veranderen onze juridische voorwaarden. SERVICEVOORWAARDEN

Servicevoorwaarden

Ingangsdatum: 16 juni 2022
Laatst gewijzigd: 16 juni 2022

[Overzicht van recente wijzigingen]

BELANGRIJKE KENNISGEVING: VOOR AMERIKAANSE EN CANADESE SPELERS, ZOALS HIERONDER BESCHREVEN, MOETEN GESCHILLEN TUSSEN U EN ZYNGA WORDEN OPGELOST DOOR BINDENDE ARBITRAGE, TENZIJ ER SPRAKE IS VAN EEN UITZONDERING. U HEEFT HET RECHT OM TIJDELIJK AFSTAND TE DOEN VAN DE OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE, ZOALS HIERONDER BESCHREVEN.
Ga voor nadere informatie naar sectie 15 (Overeenkomst tot arbitrage en afstand van collectief beroep).

Het is de missie van Zynga om de wereld te verbinden met games. Wij leveren leuke, sociale entertainmentervaringen aan mensen over de hele wereld.

Lees deze servicevoorwaarden voordat u Zynga’s diensten gaat gebruiken. Deze servicevoorwaarden beschrijven de algemene voorwaarden die van toepassing zijn wanneer u gebruikmaakt van onze diensten (hieronder beschreven). Wanneer u onze diensten gebruikt, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Wanneer u niet akkoord gaat met alle algemene voorwaarden, mag u onze diensten niet gebruiken. Naast deze servicevoorwaarden publiceren we ook een privacybeleid. We raden u aan dit te lezen om te zien hoe uw persoonsgegevens door Zynga kunnen worden verwerkt.

In deze servicevoorwaarden betekent ‘Zynga’, of ‘wij’, ‘onze’, of ‘ons’ Zynga Inc. en de Zynga-instanties. Zynga Inc. is gevestigd te 1200 Park Place, San Mateo, CA 94403, Verenigde Staten. In alle gevallen omvat ‘Zynga’, ‘wij’, ‘onze’ of ‘ons’: agenten, consultants, werknemers, functionarissen en directeuren.

1. BEPALINGEN

‘Account’ betekent een account die u aanmaakt als u de diensten opent.

‘Communityregels’ betekent de gedragsregels waaraan uw interactie met onze diensten en andere spelers worden onderworpen, die u hier kunt vinden.

‘Functievoorwaarden’ betekent alle andere regels met betrekking tot specifieke diensten, zoals platforms en API’s, apps voor mobiele apparaten, forums, wedstrijden, abonnementen of loyaliteitsprogramma’s die we kunnen publiceren, die van toepassing zijn op uw gebruik van deze specifieke diensten en verklaren dat ze deel uitmaken van deze voorwaarden.

‘Aanbiedingen’ betekent speciale programma’s, inclusief aanbiedingen, excursies en speciale geschenken, zowel digitaal als tactiel, die Zynga van tijd tot tijd aanbiedt aan bepaalde in aanmerking komende spelers.

‘Diensten’ betekent onze games, producten, diensten, content, Zynga.com en/of domeinen of websites die door Zynga worden beheerd.

‘Servicevoorwaarden’ of ‘Voorwaarden’ betekent deze servicevoorwaarden.

‘Gebruikerscontent’ betekent alle gegevens die u uploadt, overdraagt, aanmaakt of genereert op of via onze diensten. Dit omvat zaken zoals uw profielfoto, uw in-game tekst- of videochat en uw in-game kunst of andere content die door u is geschreven of ontworpen.

‘Virtuele items’ betekent (a) virtuele valuta, met inbegrip van maar zonder beperking van virtuele munten, contant geld, penningen, of punten, allemaal voor gebruik bij de diensten en (b) virtuele in-game items.

‘Zynga-instanties’ betekent Zynga’s dochterondernemingen, joint ventures en andere bedrijfsentiteiten die worden bestuurd door Zynga en zijn agenten, consultants, werknemers, functionarissen en directeuren.

‘Zynga Corporate Family’ betekent de Zynga-instanties plus Zynga’s moedermaatschappij.

‘Bij Zynga aangesloten ondernemingen’ verwijst naar de Zynga-instanties en de externe providers, distributeurs, licentiehouders of licentiegevers van content van Zynga en de Zynga Corporate Family.

2. WIJZIGINGEN AAN DEZE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, gedeelten van de algemene voorwaarden, communityregels of functievoorwaarden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen door de gewijzigde algemene voorwaarden, communityregels of functievoorwaarden op onze sites of binnen de diensten te plaatsen (zoals via kennisgevingen in het spel). We kunnen extra kennisgevingen doorgeven van alle materiële wijzigingen, zoals een e-mailbericht of berichten binnen de diensten. Tenzij wij anders aangeven, zijn wijzigingen van kracht op het moment dat ze worden gepubliceerd. Nieuwe versies van de voorwaarden, communityregels en functievoorwaarden en andere beleidsregels, codes of regelgeving zullen toegankelijk zijn op www.zynga.com of vanuit de diensten. Als u gebruik blijft maken van de diensten nadat de wijzigingen zijn geplaatst, gaat u ermee akkoord dat de wijzigingen van toepassing zijn op uw voortgezet gebruik van de diensten.

U kunt geen wijzigingen aanbrengen in de algemene voorwaarden, communityregels of functievoorwaarden tenzij zowel u als Zynga een schriftelijke wijziging ondertekent.

Als u een geschil hebt met Zynga, is de versie van de algemene voorwaarden, communityregels en functievoorwaarden die van kracht was op het moment dat Zynga daadwerkelijk op de hoogte werd gesteld van het geschil, op dat geschil van toepassing.

Als de algemene voorwaarden bepalingen of gegevens bevatten die in strijd zijn met andere Zynga-voorwaarden of -beleidsregels, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

3. ACCOUNTGEGEVENS EN VEILIGHEID

Om onze diensten te gebruiken, kunnen wij u vragen een account aan te maken en een wachtwoord te selecteren en/of ons bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, waaronder uw naam, geboortedatum, e-mailadres en in sommige gevallen betaalgegevens.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account. Deel uw accountgegevens niet met anderen en geef anderen geen toegang tot of gebruik van uw account. Wij behandelen alle handelingen die via uw Account worden verricht als handelingen die door u worden verricht. U aanvaardt daarom verantwoordelijkheid voor alle handelingen die via uw account worden verricht, ongeacht of u daarvoor toestemming hebt gegeven, met inbegrip van aankopen via een betaalinstrument (bijvoorbeeld creditcard of PayPal). U begrijpt dat u aansprakelijk kunt worden gesteld voor verliezen die door ons of een andere gebruiker van de diensten worden gemaakt, en veroorzaakt door iemand anders die uw account gebruikt.

Als u zich bewust wordt of vermoedens heeft van verlies, diefstal, fraude of onbevoegd gebruik van uw account of accountwachtwoord, laat het ons dan onmiddellijk weten.

4. HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN

Wie kan onze diensten gebruiken? We zijn verheugd dat u onze games wilt spelen, maar er zijn enkele beperkingen op wie onze diensten kan gebruiken.

U kunt geen gebruikmaken van onze diensten als:

 • u geen bindende overeenkomst kunt aangaan met Zynga;
 • u een ‘kind’ bent, oftewel (a) jonger dan 13 jaar of, indien ouder, (b) tussen 13 en 18 jaar oud bent, maar jonger dan de wettelijke leeftijd waarop u geldige toestemming kunt geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens volgens de van toepassing zijnde privacywetgeving, tenzij er een versie van de Zynga-dienst speciaal beschikbaar is gesteld voor kinderen, voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde privacywetgeving.
 • u geen producten, inclusief diensten of software mag ontvangen uit de Verenigde Staten, bijvoorbeeld als u zich in een land bevindt dat door de Verenigde Staten in een embargo is geplaatst of als u op de lijst van speciaal aangewezen staatsburgers van het Amerikaanse Ministerie van Financiën staat;
 • u een veroordeelde zedendelinquent bent;
 • het u eerder is verboden een Zynga-game te spelen of een dienst van Zynga te gebruiken, tenzij Zynga dat verbod naar eigen goeddunken heeft teruggedraaid.

Als u jonger bent dan 18 jaar of jonger bent dan de meerderjarige leeftijd op de plaats waar u zich bevindt, verklaart u dat uw wettelijke voogd deze algemene voorwaarden heeft gecontroleerd en ermee heeft ingestemd.

Aanvullende belangrijke regels en voorwaarden:

Wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, dient u de communityregels en alle andere functievoorwaarden te volgen, die mogelijk van toepassing zijn. Deze aanvullende regels en voorwaarden gelden in aanvulling op deze voorwaarden en zijn belangrijk. Gelieve deze door te lezen. Indien u toegang krijgt tot de diensten via een sociaal netwerk, zoals Facebook, of de diensten downloadt vanaf een ander platform, zoals Apple of Google, dient u tevens de externe servicevoorwaarden/gebruiksvoorwaarden alsmede deze servicevoorwaarden na te leven.

Toegang tot onze diensten:

Om toegang te krijgen tot onze games, om deze te spelen of om een account bij ons aan te maken, hebt u mogelijk een account nodig met een sociaal netwerk zoals Facebook en als u onze mobiele diensten gebruikt, hebt u een account nodig bij het bedrijf dat uw mobiele apps levert, zoals een Apple iTunes-account. Mogelijk moet u van tijd tot tijd externe software bijwerken om de diensten te ontvangen en Zynga’s games te spelen.

Wij leveren de games en andere diensten. U verstrekt de apparatuur (computer, telefoon, tablet enz.) en betaalt alle kosten om verbinding te maken met het internet en app stores, en voor dataverbruik of mobiel gebruik om de diensten te downloaden en te gebruiken.

Wijzigingen en beperkingen van de dienst:

Onze diensten evolueren en we kunnen vereisen dat u updates van de diensten aanvaardt of erkent, evenals van de algemene voorwaarden, communityregels, functievoorwaarden, het privacybeleid van Zynga of andere regels. Van tijd tot tijd kunnen we u de game of uw software laten bijwerken om gebruik te blijven maken van onze diensten. We kunnen deze updates op afstand uitvoeren, met inbegrip van Zynga-software op uw computer of mobiele apparaat zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Zynga behoudt zich op elk gewenst moment, permanent of tijdelijk het recht voor om het aanbieden en/of ondersteunen van de diensten of een bepaalde game of een deel van de diensten te stoppen, op welk moment uw recht om de diensten of een deel ervan te gebruiken automatisch wordt beëindigd of opgeschort. Als dat gebeurt, is Zynga, tenzij de toepasselijke wetgeving anders vereist, niet verplicht u terugbetalingen, voordelen of andere compensatie te bieden in verband met stopgezette elementen van de diensten of voor eerder verdiende of aangeschafte virtuele items.

ZYNGA MAG, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN, ACCOUNTS OF TOEGANG TOT DE DIENSTEN OF EEN DEEL ERVAN BEPERKEN, OPSCHORTEN, BEËINDIGEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN; DE TOEGANG TOT ONZE GAMES EN SITES EN HUN CONTENT, DIENSTEN EN HULPMIDDELEN VERBIEDEN; OF GEHOSTE CONTENT VERTRAGEN OF VERWIJDEREN, EN ZYNGA IS NIET VERPLICHT OM U TE COMPENSEREN VOOR EVENTUELE VERLIEZEN OF RESULTATEN.

Het verwijderen van uw account:

U kunt te allen tijde stoppen met het gebruik van onze diensten en ons verzoeken uw account te verwijderen. Bezoek Zynga’s portaal voor het aanvragen van persoonsgegevens of neem contact met ons op via de klantenservice om de verwijdering van uw account aan te vragen. Tenzij de toepasselijke wetgeving anders vereist, zijn wij niet verplicht om terugbetalingen, voordelen of andere compensatie te bieden als u verzoekt om verwijdering van uw account.

5. EIGENDOM; BEPERKTE LICENTIE

Games en diensten:

De diensten bestaan uit activiteiten die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven door de Zynga-instanties en worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, aanbiedingsvorm, octrooien en andere wereldwijde intellectuele eigendomsrechten en andere toepasselijke wetgeving, regels of voorschriften. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden. Deze algemene voorwaarden verlenen u of enige andere partij geen recht, titel of belang in de diensten of enige content in de diensten.

Zolang u zich houdt aan deze algemene voorwaarden en alle andere regels, met inbegrip van de communityregels en alle functievoorwaarden, kunt u de diensten die onderworpen zijn aan deze voorwaarden gebruiken voor uw eigen niet-commerciële, entertainmentdoeleinden. U stemt ermee in om de diensten niet voor andere doeleinden te gebruiken en stemt ermee in dat Zynga niet aansprakelijk is jegens u voor enige schade of verlies als gevolg van onbevoegd gebruik.

Als u deze algemene voorwaarden of een van onze andere voorwaarden die op u van toepassing zijn overtreedt, kunnen wij actie tegen u ondernemen, inclusief het beëindigen van uw account. Bovendien kunt u mogelijk de wet overtreden, inclusief inbreuken op of schendingen van de intellectuele eigendomsrechten van Zynga. ELKE POGING VAN U OM DE DIENSTEN TE ONDERBREKEN OF TE VERSTOREN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT HET ONDERMIJNEN OF MANIPULEREN VAN DE LEGITIEME WERKING VAN EEN ZYNGA-GAME, IS EEN OVERTREDING VAN HET BELEID VAN ZYNGA EN KAN EEN OVERTREDING OF SCHENDING VAN DE STRAFRECHTELIJKE EN CIVIELE WETTEN ZIJN.

Uw account en virtuele items

Ongeacht enige andere verklaring in deze algemene voorwaarden, de communityregels of functievoorwaarden die van toepassing zijn op functies die u wenst te gebruiken, bent u niet in het bezit van een account dat u aanmaakt op onze diensten, in onze games. Uw account is niet uw eigendom. Evenzo bent u niet in het bezit van enige virtuele items die u via onze diensten hebt verkregen, ongeacht of u deze virtuele items ‘hebt verdiend’ of ‘gekocht’. Uw account en alle gerelateerde virtuele items zijn eigendom van Zynga. Wanneer we de diensten aanbieden, geeft Zynga u een beperkte licentie en recht om uw account en de gerelateerde virtuele items te gebruiken.

OM TE VOORKOMEN DAT GEGEVENS DIE NIET LANGER NODIG ZIJN WORDEN BEWAARD EN/OF OM ONZE DIENSTVERLENING TE VERBETEREN, KUNNEN WE ACCOUNTS DIE 180 DAGEN INACTIEF ZIJN (D.W.Z. NIET INGELOGD) VERWIJDEREN OF BEËINDIGEN.

Het is u niet toegestaan om virtuele items buiten de diensten om over te dragen (bijv. in de ‘echte wereld’), bijvoorbeeld door deze te verkopen, cadeau te doen of te verhandelen. We zullen deze transfers niet als legitiem erkennen. Het is niet toegestaan om virtuele items buiten een game in sublicentie te geven, te ruilen, te verkopen of proberen te verkopen voor ‘echt’ geld of om virtuele items te ruilen voor waarde van welke aard dan ook. Dergelijke overdrachten of pogingen tot overdrachten zijn verboden en nietig, en hiervoor kunnen we uw account beëindigen.

Gebruikerscontent:

Wanneer u gebruikerscontent op de diensten plaatst, openbaar maakt, overdraagt of uploadt, stemt u ermee in dat:

 1. deze accuraat is;
 2. niet vertrouwelijk is;
 3. niet in strijd met de wet is;
 4. niet in strijd is met contractuele beperkingen of rechten van andere partijen en dat u van een andere partij, wiens persoonlijke of andere gegevens of intellectuele eigendom is opgenomen in de gebruikerscontent, toestemming hebt om de gebruikerscontent te gebruiken;
 5. vrij is van virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadaardige code;
 6. in overeenstemming is met onze communityregels.

U bent als enige verantwoordelijk voor de beveiliging en back-up van uw content.

Alle gebruikerscontent die u plaatst, openbaar maakt of verzendt, wordt beschouwd als niet-eigendom en niet-vertrouwelijk. U behoudt al uw eigendomsrechten in uw gebruikerscontent, maar in zover toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving geeft u Zynga een eeuwigdurende en onherroepelijke (anders dan zoals hieronder wordt bepaald), wereldwijde, royalty-vrije, niet-exclusieve licentie om uw gebruikerscontent en alle gewijzigde en afgeleide werken daarvan te gebruiken, reproduceren, distribueren, er afgeleide werken van te maken en ze uit te voeren in verband met de diensten, inclusief in marketing en promoties. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving doet u afstand van alle morele rechten die u hebt in de gebruikerscontent (zoals het recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van de gebruikerscontent of het recht om bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van die gebruikerscontent).

Wij behouden ons het recht voor om uw gebruikerscontent te verwijderen als deze naar onze mening niet voldoet aan deze voorwaarden, onze communityregels of enige andere toepasselijke functievoorwaarden. Bovendien hebben we het recht om uw identiteit bekend te maken aan een externe partij die beweert dat uw gebruikerscontent deels een inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy vormt. Daarnaast maken we uw gebruikerscontent bekend aan andere derden of overheidsinstanties die ons daar wettelijk toe verplichten.

De licentie van Zynga voor uw gebruikerscontent eindigt wanneer u verzoekt om verwijdering van uw account (door het indienen van een verzoek via ons portaal voor het aanvragen van persoonsgegevens of door contact met ons op te nemen via de klantenservice), met de volgende uitzonderingen:

 1. Gebruikerscontent die wordt ingediend als reactie op promoties van Zynga, waarop alle functievoorwaarden of andere voorwaarden van de promotie van toepassing zijn;
 2. Gebruikerscontent die is gedeeld met anderen, die door hen niet is verwijderd of reeds in het openbaar is gebruikt, zoals is toegestaan krachtens deze voorwaarden; en
 3. Gebruikerscontent die is onderworpen aan een afzonderlijke licentie bij Zynga en die onderworpen is aan de voorwaarden van een dergelijke licentie.

Als u verzoekt om verwijdering van uw gebruikerscontent, ondernemen we redelijke stappen om uw gebruikerscontent van actief gebruik te verwijderen, met als gevolg het verwijderen van uw gebruikerscontent uit onze systemen. Gebruikerscontent kan echter in onze systemen achterblijven, inclusief in back-upkopieën. We kunnen mogelijk ook kopieën van gebruikersinhoud bewaren als we redelijkerwijs geloven dat dit wettelijk vereist is.

Wanneer u uw opmerkingen en commentaren plaatst, publiceert of doorstuurt naar de diensten, zoals op forums, blogs en chatfuncties, kunnen we niet garanderen dat andere spelers geen gebruik zullen maken van de ideeën en informatie die u deelt. Als u een idee of informatie hebt die u vertrouwelijk wilt houden en/of niet wilt dat anderen het gebruiken, plaats het dan niet. ZYNGA IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIK OF DE TOEËIGENING DOOR ANDEREN VAN DOOR U GEPLAATSTE CONTENT OF INFORMATIE, PUBLICATIE OF OVERDRACHT IN FORUMS, BLOGS OF CHATROOMS.

6. TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN DIENSTEN EN GEBRUIKERSCONTENT

Wij zijn niet verplicht om de diensten te controleren op ongepaste of illegale gebruikerscontent of het gedrag van andere spelers en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor dergelijk gedrag. Wij zijn tevens niet verantwoordelijk voor informatie, materialen, producten of diensten die worden geleverd door andere spelers (bijvoorbeeld in hun profielen) en gebruikerscontent wordt niet door ons goedgekeurd. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan te begrijpen dat u kunt worden blootgesteld aan gedragingen die u als kwetsend kunt ervaren of anderszins aanstootgevend. We onderschrijven geen enkel gebruikerscontent die in de diensten wordt gepost en evenmin garanderen we de waarheidsgetrouwheid of correctheid ervan. Als iemand echter deze voorwaarden schendt of de diensten misbruikt, laat ons dit dan weten met behulp van de link ‘Misbruik rapporteren’, die beschikbaar is in de diensten of door contact met ons op te nemen via onze klantenservice. (Voor de schending van regels met betrekking tot Empires & Puzzles kunt u contact met ons opnemen via https://support.smallgiantgames.com/). Voor vragen/verzoeken omtrent Puzzle Combat kunt u contact met ons opnemen via https://smallgiantgames.helpshift.com/a/puzzle-combat/).

Hoewel we niet verplicht zijn om de diensten te controleren, hebben we het recht om naar eigen goeddunken uw interacties met de diensten of uw communicaties met Zynga of een andere speler te controleren, op te nemen of op te slaan bij gebruik van de diensten (met inbegrip van maar niet beperkt tot uw communicaties via een tekst- of videochat in een spel), in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacywetgeving. We kunnen ook naar eigen goeddunken besluiten bepaalde gebruikerscontent of ander materiaal te bewerken, weigeren te plaatsen of te verwijderen wanneer wij die aanstootgevend achten. Als we vaststellen dat uw communicaties of gebruikerscontent in strijd zijn met deze voorwaarden, functievoorwaarden of communityregels, hebben we het recht om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving uw mogelijkheden om gebruikerscontent te plaatsen of om te communiceren met andere spelers uit te schakelen of uw toegang tot de diensten volledig te beëindigen.

7. UW INTERACTIES MET ANDERE SPELERS

U bent zelf verantwoordelijk voor uw interacties met andere spelers. Als u een probleem hebt met een andere speler, zijn we niet verplicht om betrokken te raken, maar dat kunnen we als we dat willen.

Als u een geschil hebt met een andere speler, ontheft u Zynga, de Zynga Corporate Family, en alle bij Zynga aangesloten ondernemingen van verantwoordelijkheid, vorderingen, eisen en/of schade (feitelijke of gevolgschade) van elke soort en aard, bekend of onbekend, als gevolg van dat geschil of in verband met dat geschil. Dit omvat schadevergoeding voor winstderving, en verlies van goodwill, gebruik of gegevens. Dit geldt niet voor gebruikers in de EER of in Brazilië. Als u in de EER of in Brazilië bent gevestigd, is uw aansprakelijkheid ten opzichte van Zynga zoals bepaald door de wet die van toepassing is in het land waar u gevestigd bent.

Als onderdeel van de diensten kunnen we u de gelegenheid bieden met uw vrienden of andere gelijkwaardige tegenstanders te spelen. Om u ervan te verzekeren dat er altijd tegenstanders beschikbaar zijn van het juiste vaardighedenniveau, kunnen enkele van deze gelijkwaardige tegenstanders automatisch gegenereerde spelers zijn die eruitzien en spelen als echte mensen.

Als u in Californië gevestigd bent, doet u afstand van de California Civil Code, sectie 1542, waarin staat: ‘Een algemene vrijgave geldt niet voor vorderingen waarvan de schuldeiser niet weet of vermoedt dat deze ten tijde van de vrijgave in zijn voordeel bestond en die, indien bij hem of haar bekend, de vereffening met de schuldenaar wezenlijk moeten hebben beïnvloed’.

We kunnen u toestaan de diensten te gebruiken om sms- of mms-berichten te sturen naar uw vrienden, familie of andere contactpersonen. U bent niet verplicht dergelijke sms-berichten te versturen, u bent er zelf verantwoordelijk voor en u begrijpt dat standaardtarieven voor sms-berichten en data van toepassing kunnen zijn op basis van uw abonnement bij uw mobiele telefoonmaatschappij. U begrijpt ook dat Zynga geen controle heeft over de ontvangers, inhoud of timing van deze sms-berichten. Als u ervoor kiest om sms-berichten te versturen via de diensten, verklaart en garandeert u ons dat de ontvangers van de sms-berichten toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van de sms-berichten.

8. BETALINGSVOORWAARDEN

Wij bieden een dienst in de vorm van toegang tot games, virtuele items en onze andere diensten. In de diensten kunt u geld uit de ‘echte wereld’ gebruiken om een beperkte licentie te verkrijgen en het recht om virtuele items en/of andere goederen of diensten te gebruiken.

Zo werkt het

U ontvangt een beperkte licentie en het recht om virtuele items te gebruiken door de aankooppagina van een van onze games of diensten te bezoeken en factuurautorisatie te verlenen via het platform waarop u speelt (bijvoorbeeld Facebook, Apple, Google).

Als u een aankoop doet op Zyngagames.com, zyngapoker.com, gotslotscasino.znyga.com of een andere website die eigendom is van Zynga, informeert de betaalpagina u over welke betaalmethoden u kunt gebruiken om voor uw aankoop te betalen. De prijs van het product is de prijs die op de bestelpagina wordt aangegeven wanneer u uw bestelling plaatst. Wanneer uw aankoop voltooid is, versturen we u een bevestigingsmail met gegevens van de door u bestelde items. Controleer zo snel mogelijk of de gegevens in het bevestigingsbericht correct zijn en bewaar een kopie ervan voor uw administratie. Zynga houdt een administratie bij van transacties op Zyngagames.com om eventuele toekomstige vragen over die transactie te kunnen afhandelen.

Wanneer u virtuele items koopt in onze games op andere platforms zoals Facebook, Apple of Google, is Zynga geen partij bij de transactie en uw aankoop wordt beheerst door de betalingsvoorwaarden van het externe platform. Lees voor meer informatie de servicevoorwaarden van het platform. U kunt tevens contact opnemen met ons team voor factureringsondersteuning zoals hieronder beschreven voor vragen over de terugbetaling van aankopen die zijn gedaan via Facebook of Google.

Voor virtuele items vertegenwoordigt uw bestelling een aanbod aan ons om een beperkte licentie te verkrijgen en het recht om de relevante dienst(en) of virtuele items te gebruiken dat door ons zal worden geaccepteerd wanneer wij de betaling accepteren. Op dat moment gaat de beperkte licentie in werking.

Voor bestellingen voor een beperkte licentie en het recht om virtuele items te gebruiken, kunt u met een klik op de aankoop-/bestelknop in het venster of op de pagina:

 1. ermee instemmen dat wij de virtuele items aan u zullen leveren zodra wij uw bestelling hebben aanvaard; en
 2. als u in de Europese Unie (de ‘EU’) gevestigd bent, erkent u dat u daarom niet langer het recht hebt om uit hoofde van de EU-richtlijn voor consumentenrechten (zoals uitgevoerd door de wet van het land waar u gevestigd) te annuleren zodra wij beginnen met de levering van het virtuele item.

U begrijpt dat u weliswaar virtuele items in onze diensten kunt ‘verdienen’, ‘kopen’ of ‘verwerven’, maar dat u de virtuele items wettelijk niet ‘in bezit hebt’ en dat de bedragen van een virtuele item niet verwijzen naar een creditsaldo in echte valuta of het equivalent daarvan. Het saldo van uw account in ‘virtuele valuta’ is geen reëel saldo of een weerspiegeling van een bewaarde valuta, maar is in plaats daarvan een maat voor de omvang van uw beperkte licentie.

ALLE VERKOPEN ZIJN DEFINITIEF: ALLE VERKOPEN ZIJN DEFINITIEF: U ERKENT DAT ZYNGA OM GEEN ENKELE REDEN VERPLICHT IS OM EEN TERUGBETALING TE GEVEN, EN DAT U GEEN GELD OF ANDERE COMPENSATIE VOOR ONGEBRUIKTE VIRTUELE ITEMS ZULT ONTVANGEN WANNEER EEN ACCOUNT WORDT GESLOTEN, OF EEN DERGELIJKE SLUITING NU VRIJWILLIG OF ONVRIJWILLIG WAS OF DAT U EEN BETALING VIA ZYNGAGAMES.COM OF EEN ANDER PLATFORM ZOALS APPLE, GOOGLE, FACEBOOK, OF EVENTUELE ANDERE SITES OF PLATFORMS WAAR WE ONZE DIENSTEN AANBIEDEN.

AANKOPEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN BEPERKTE LICENTIE EN HET RECHT OM VIRTUELE ITEMS TE GEBRUIKEN, WORDEN NIET GERESTITUEERD VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

Aanvullende betalingsvoorwaarden

U gaat ermee akkoord alle kosten en toepasselijke belastingen te betalen die worden gemaakt door u of door iemand die een account gebruikt dat op uw naam is geregistreerd. Zynga kan de prijs voor de goederen en diensten herzien waarvoor aan u via onze diensten op elk gewenst moment een licentie is uitgegeven.

Abonnementen zijn tevens onderworpen aan onze aanvullende abonnementsvoorwaarden.

Factureringsondersteuning

Neem voor ondersteuning bij facturering contact met ons op via de klantenservice of neem telefonisch contact op met ons team voor factureringsondersteuning op 1-800-762-2530 (Noord-Amerika) of met uw landcode + 80011551398 (alle andere landen). Houd er rekening mee dat telefonische ondersteuning voor factuurgerelateerde kwesties en vragen uitsluitend beschikbaar is in het Engels. Deze telefoonnummers zijn UITSLUITEND voor factuurgerelateerde kwesties en vragen. De persoon die de telefoon beantwoordt op deze telefoonnummers voor factureringsondersteuning kan u helaas NIET helpen met technische problemen, spellen of vragen betreffende aankopen in de games. Voor andere hulp dan over facturen moet u contact met ons opnemen via de klantenservice.

9. PROMOTIES EN AANBIEDINGEN

Van tijd tot tijd kunnen we voor beperkte tijdsduur promoties aanbieden. Lees de officiële regels of eventuele functievoorwaarden (indien aanwezig) in verband met een promotie. Zij zijn van toepassing naast deze voorwaarden.

Daarnaast kunnen wij van tijd tot tijd aanbiedingen bekendmaken. Wij zijn niet verplicht om aanbiedingen te doen en u bent niet verplicht om die te aanvaarden. Aanbiedingen zijn niet overdraagbaar, aflosbaar of inwisselbaar voor andere dingen van waarde, behalve naar ons eigen goeddunken. Als u een aanbieding accepteert, moet u mogelijk een verklaring van geschiktheid en vrijwaring van aansprakelijkheid of ander papierwerk ondertekenen om de aanbieding te ontvangen. Sommige aanbiedingen zijn onderworpen aan belastingen en andere kosten, reizen of activiteiten buiten de virtuele wereld die allemaal worden vrijgegeven voordat u de aanbieding accepteert. Als u eenaanbieding aanvaardt, aanvaardt u alle aansprakelijkheid die aan de aanbieding verbonden is.

10. ADVERTENTIES VAN DERDEN

Soms bieden we links in onze games of op de diensten naar websites van andere externe bedrijven of naar bedrijven die u uitnodigen om deel te nemen aan een promotioneel aanbod en bieden u een kenmerk van de diensten of in ruil daarvoor een upgrade (zoals in-game valuta). Alle kosten of verplichtingen die u aanvaardt bij interactie met deze andere bedrijven zijn uw eigen verantwoording.

We zijn niet verantwoordelijk voor externe websites waar we met een link in onze diensten naar verwijzen. Een dergelijke link betekent niet dat we die gekoppelde website of eventuele informatie daarop onderschrijven of goedkeuren. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vordering met betrekking tot externe content, goederen en/of diensten.

Houd er ook rekening mee dat de gekoppelde externe websites niet onder onze controle vallen en gegevens kunnen verzamelen of u kunnen vragen om persoonlijke of andere gegevens of dat zij automatisch gegevens van u verzamelen. Wanneer u deze externe websites en diensten gebruikt, kan het externe bedrijf u (al dan niet) om toestemming vragen voor toegang tot uw gegevens en content. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content, de bedrijfspraktijken of het privacybeleid van deze andere bedrijven of voor de manier waarop zij de gegevens die zij van u ontvangen verzamelen, gebruiken of delen.

11. KENNISGEVING VAN AUTEURSRECHTEN/KLACHTEN

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en vragen u dit ook te doen. Wij reageren op kennisgevingen van vermeende schending van auteursrechten die in overeenstemming zijn met de US Digital Millennium Copyright Act (‘DMCA’), de richtlijn inzake elektronische handel en aanverwante wetgeving in de EU en soortgelijke of gelijkwaardige andere lokale wetten die van toepassing kunnen zijn. Ga voor meer informatie naar de copyright pagina van Zynga om onze richtlijnen voor kennisgevingen te bekijken. We behouden ons het recht voor om de toegang van een speler tot de diensten te beëindigen als we vaststellen dat de speler een ‘recidivist’ is. We hoeven de speler niet te verwittigen voordat we dit doen.

12. FEEDBACK EN ONGEWENSTE IDEEËN

We kunnen uw feedback over bepaalde functies vragen via een promotie of via ons programma voor klanteninzichten. U bent niet verplicht om op ons verzoek te reageren. Alle feedback die u op ons verzoek verstrekt via een promotie of programma is onderworpen aan de regels van de specifieke promotie of programma. Op elk idee, elke informatie of feedback die u vrijwillig aan ons toestuurt, is bovendien ons beleid betreffende ongewenste ideeën van toepassing.

13. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN; GARANTIE

Zynga, de Zynga Corporate Family en de bij Zynga aangesloten ondernemingen doen geen beloften of geven geen garanties dat de diensten of enige content altijd beschikbaar, ononderbroken of foutloos zullen zijn. We kunnen de beschikbaarheid van al onze diensten of een deel ervan om zakelijke en operationele redenen opschorten, intrekken of beperken.

HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN IS OP EIGEN RISICO. ZE WORDEN OP VOETSTOOTSE BASIS VERSTREKT (‘AS IS’). ZYNGA, DE ZYNGA CORPORATE FAMILY EN DE BIJ ZYNGA AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN GEVEN, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, GEEN GARANTIES, VOORWAARDEN OF ANDERE VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN. ZYNGA, DE ZYNGA CORPORATE FAMILY EN DE BIJ ZYNGA AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN WIJZEN ALLE GARANTIES VAN EIGENDOM OF IMPLICIETE GARANTIES, VOORWAARDEN OF ANDERE BEPALINGEN BETREFFENDE NIET-SCHENDING, VERKOOPBAARHEID, RUSTIG GENOT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF.

Als uw staat of land deze disclaimers niet toestaat, dan zijn ze niet op u van toepassing. Als uw staat of land een bepaalde periode vereist waarvoor een garantie van toepassing is, is dat de kortste periode van ofwel 30 dagen vanaf uw eerste gebruik van de diensten, ofwel de kortste door de wet vereiste periode.

14. BEPERKINGEN; ONTHEFFING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U ERKENT DAT ZYNGA, DE ZYNGA CORPORATE FAMILY EN DE AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN VAN ZYNGA NIET AANSPRAKELIJK ZIJN

(1) VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDIGE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN WINSTDERVING, GOODWILL OF GEGEVENS, OP WELKE WIJZE DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF HET ONVERMOGEN OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN; OF

(2) VOOR HET GEDRAG VAN DERDEN, MET INBEGRIP VAN ANDERE GEBRUIKERS VAN DE DIENSTEN EN EXPLOITANTEN VAN EXTERNE SITES.

HET RISICO VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN EXTERNE SITES LIGT VOLLEDIG BIJ U, EVENALS HET RISICO VAN LETSEL DOOR DE DIENSTEN EN EXTERNE SITES.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WET, ZIJN DE ONTHEFFINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID IN DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ALLE SCHADE OF LETSEL VEROORZAAKT DOOR DE DIENSTEN, OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN, OF HET ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN, DE DIENSTEN, UIT HOOFDE VAN ENIGE RECHTSGROND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VORDERINGEN WEGENS SCHENDING VAN DE GARANTIE, CONTRACTBREUK OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID).

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN KRACHTENS DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN, IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ZYNGA, DE ZYNGA CORPORATE FAMILY EN/OF DE BIJ ZYNGA AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN BEPERKT TOT HET TOTALE BEDRAG DAT U ZYNGA, DE ZYNGA CORPORATE FAMILY EN/OF DE BIJ ZYNGA AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN HEBT BETAALD IN DE HONDERDTACHTIG DAGEN (180) ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP U EEN DERGELIJKE VORDERING VOOR HET EERST INDIENT.

ALS U GEEN BEDRAG HEBT BETAALD AAN ZYNGA, DE ZYNGA CORPORATE FAMILY OF EEN BIJ ZYNGA AANGESLOTEN ONDERNEMING IN DE HONDERDTACHTIG DAGEN (180) DAGEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP U EEN DERGELIJKE VORDERING VOOR HET EERST INDIENT, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VOOR EEN GESCHIL MET ZYNGA, DE ZYNGA CORPORATE FAMILY EN/OF BIJ ZYNGA AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN UW ACCOUNT TE ANNULEREN.

Sommige staten of landen staan de uitsluiting van bepaalde garanties of de hierboven vermelde beperkingen/uitsluitingen van aansprakelijkheid niet toe, wat betekent dat deze beperkingen/uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn als u in een van deze staten of landen gevestigd bent. Deze beperkingen/uitsluitingen zijn volledig van toepassing op inwoners van New Jersey.

Deze beperkingen/uitsluitingen zijn niet van toepassing op gebruikers die in de EER, of in Brazilië zijn gevestigd. Als Zynga deze voorwaarden niet naleeft, is Zynga wat betreft die gebruikers aansprakelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van schending van deze voorwaarden door Zynga of een gevolg is van nalatigheid van Zynga, maar Zynga is niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is. Verlies of schade is voorzienbaar als het een duidelijk gevolg was van onze schending of als door u en Zynga overwogen werd op het moment dat we deze voorwaarden sloten.

15. OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE EN AFSTAND VAN COLLECTIEF BEROEP

DEZE SECTIE IS UITSLUITEND VAN TOEPASSING OP SPELERS IN DE VS EN CANADA.

Als u een probleem hebt met de diensten, kunnen veel problemen worden opgelost op een van onze spelersforums.

Voordat u een formele juridische procedure aanspant, dient u een schriftelijke kennisgeving te sturen naar ZYNGA INC., LEGAL DEPARTMENT, ATTN: ARBITRATION OF DISPUTE, 1200 Park Place San Mateo, CA 94403, VS, om Zynga de kans te geven om het geschil informeel met u op te lossen door middel van onderhandeling. Als Zynga een geschil heeft met u, biedt Zynga daarvan kennisgeving op het adres en/of e-mailadres dat het voor u in zijn bestand heeft. U en Zynga stemmen in het geschil te goeder trouw te beslechten voor niet minder dan 30 dagen nadat de kennisgeving van het geschil is afgegeven. Indien het geschil niet binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving is beslecht, kan u of Zynga de vordering voorleggen voor arbitrage, zoals in deze sectie beschreven. U en Zynga komen beide overeen dat een geschil niet kan worden voorgelegd aan arbitrage tenzij en totdat de indienende partij redelijkerwijs heeft voldaan aan alle vereisten in dit artikel.

U en Zynga gaan allebei akkoord met arbitrage

Door vrijwillig akkoord te gaan met deze voorwaarden stemmen u, Zynga en alle leden van Zynga-instanties, voor zover de wet dit toelaat, ermee in om alle vorderingen die voortvloeien uit of betrekking hebben op de voorwaarden, functievoorwaarden, communityregels, uw relatie met ons of de diensten van Zynga, waaronder maar niet beperkt tot uw gebruik van de diensten en informatie die u via de diensten verstrekt, te beslechten door middel van definitieve en bindende arbitrage. Dit geldt voor alle vorderingen, tenzij de vordering onder de uitzonderingen op de arbitrageovereenkomst valt die hieronder vermeld staan. Deze arbitrage overeenkomst is tevens van toepassing, zelfs nadat u het gebruik van uw Zynga-account hebt gestaakt of de game hebt verwijderd. (In deze sectie 15 en in sectie 17 kunt u, Zynga en elk lid van de Zynga-instanties afzonderlijk worden aangeduid als ‘een partij’ of collectief als ‘de partijen’).

Een arbitrageprocedure vindt plaats voor een neutrale arbitragerechter in plaats van een rechter en jury; dus door het vrijwillig accepteren van deze voorwaarden stemmen u, Zynga en elk lid van de Zynga-instanties allemaal in met het opgeven van het recht op een proces voor een rechter en jury. Arbitrage is minder formeel dan rechtszaken bij rechtbanken en bieden beperkte mogelijkheden om de andere partij te dwingen om gegevens uit te wisselen die relevant zijn voor het geschil. De arbitragerechter kan op individuele basis dezelfde schadevergoeding en compensatie toekennen die een rechtbank kan toekennen aan een individu, tenzij dit in deze voorwaarden beperkt wordt. Maar als een partij de beslissing van de arbitragerechter niet aanvaardt, hebben de rechtbanken slechts een beperkte mogelijkheid om de uitkomst van de arbitrage te wijzigen.

Indien een partij het er niet over eens is of de arbitrageovereenkomst in deze sectie 15 (of enig onderdeel ervan) kan worden afgedwongen, dan wel of deze van toepassing is op het geschil, komen alle partijen overeen dat een arbitragerechter als enige bevoegd is daarover te beslissen.

Als u, Zynga, of een lid van Zynga-instanties daarnaast een rechtsvordering instelt die moet worden gearbitreerd, of als een partij weigert een vordering te arbitreren die moet worden gearbitreerd, kan een andere partij een rechtbank vragen om de partijen te dwingen naar arbitrage te gaan om de vordering te beslechten (d.w.z. afgedwongen arbitrage). U, Zynga, of het lid van een Zynga-instantie kan een rechtbank tevens vragen een gerechtelijke procedure stop te zetten (d.w.z. de gerechtelijke procedure schorsen) terwijl een arbitrageprocedure loopt.

Het arbitrageproces

New Era ADR (‘New Era’) voert de eventuele arbitrage uit tussen u en Zynga of het lid van een Zynga-instantie. De partijen komen overeen dat de virtuele en bespoedigde arbitrageregels en -procedures van New Era, alsook hun van toepassing zijnde algemene regels en procedures, worden gebruikt. U kunt de regels en procedures van New Era bekijken op hun website via www.neweraadr.com/rules-and-procedures/. (Dit webadres kan aan verandering onderhevig zijn.) Indien iets in deze voorwaarden afwijkt van de regels en procedures van New Era, komen de partijen overeen deze voorwaarden te volgen.

Om een arbitrageproces te openen, dient u een aanvraag voor arbitrage en een kopie van deze voorwaarden in op de website van New Era (app.neweraadr.com).

U en Zynga komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van een federale of staatsrechtbank in San Francisco County, Californië om arbitrage af te dwingen, de procedure te schorsen in afwachting van arbitrage, of om de uitspraak van de arbitragerechter te bevestigen, te wijzigen, te verlaten of een uitspraak te doen. U en Zynga komen overeen dat om een arbitragevordering in te stellen bij New Era, de volgende informatie verstrekt dient te worden naast de door New Era vereiste informatie: (1) identificerende informatie die is gekoppeld aan al uw Zynga-accounts (uit het heden en het verleden) die geïdentificeerd kunnen worden, waaronder Zynga-ID’s, Facebook-ID’s en e-mailadressen en (2) een specifieke verklaring van hoe u of Zynga geschaad beweert te zijn door het gedrag van de ander en de feiten die de vordering tot geldelijke compensatie ondersteunen. Wanneer uw arbitragevordering is ingediend, wordt er een arbitragerechter gekozen volgens het proces zoals beschreven in de algemene regels en procedures van New Era.

Arbitragekosten

Indien u een arbitrageproces start in overeenstemming met deze voorwaarden, dient u de indieningskosten van New Era te betalen ($ 300), en bent u mogelijk onderhevig aan statuten met betrekking tot de betaling van arbitragekosten. U bent niet verantwoordelijk voor andere kosten voor de arbitrage. Alle overige kosten en uitgaven die New Era aanrekent, worden door Zynga betaald. Als New Era bovendien vaststelt dat u de indieningskosten of een deel daarvan niet kunt betalen, betaalt Zynga die ook. Indien de arbitragerechter beslist dat alle vorderingen van de arbitrerende partij onbeduidend zijn, stemt de verliezende partij ermee in om de winnende partij te vergoeden voor alle arbitragekosten alsook redelijke juridische kosten die de winnende partij heeft gemaakt met betrekking tot de arbitrage.

Beperkt recht op beroep

Indien New Era vaststelt dat de algemene arbitrageregels en -procedures op uw vordering van toepassing zijn, en uw vordering wordt geselecteerd als een ‘Bellwether Case’ (zoals beschreven in de algemene arbitrageregels en -procedures van New Era), hebben u en Zynga een beperkt recht om in beroep te gaan tegen de beslissing van de arbitragerechter in die Bellwether Case. Specifieker gesteld, binnen 60 dagen na de bindende beslissing van de arbitragerechter in een Bellwether Case kan u of Zynga bij Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. (‘JAMS’) in beroep gaan tegen die beslissing. volgens deze procedure:

 • Het beroep wordt ingesteld volgens de optionele beroepsprocedure bij arbitrage van JAMS, die beschikbaar is op www.jamsadr.com.
 • Om een beroep in te stellen, moet de partij het formulier ‘Verzoek tot arbitrage’ indienen op www.jamsadr.com en de andere partij tevens een schriftelijke kennisgeving bieden.
 • De indienende partij is verantwoordelijk voor het betalen van alle toepasselijke kosten van JAMS, waaronder de indienings- en arbitragekosten.
 • De beroepscommissie van JAMS bestaat uit arbitragerechters die ofwel (a) gepensioneerde staats- of federale rechters zijn, ofwel (b) bevoegde advocaten zijn met minimaal 20 jaar actieve ervaring in procesvoering en aanzienlijke expertise in het materiële recht dat van toepassing is op het onderwerp van het geschil.
 • De beroepscommissie van JAMS zal de beslissing van de arbitragerechter de novo herzien.
 • Behalve zoals beschreven in de FAA kan er geen beroep worden ingediend tegen de beslissing van de beroepscommissie van JAMS.

Uitzonderingen op de arbitrageovereenkomst

De partijen komen allen overeen dat zij naar de rechter zullen stappen om geschillen te beslechten.

 1. Met betrekking tot uw intellectuele eigendom, dat van Zynga of die van een lid van Zynga-entiteiten (bijvoorbeeld handelsmerken, handelsopmaak, domeinnamen, handelsgeheimen, auteursrechten of octrooien); en
 1. indien de enige vorm van redres een voorlopige voorziening is.

De partijen komen overeen geen voorlopige voorzieningen te verkrijgen (d.w.z. een bevel dat de andere partij iets wel of niet doet, afgezien van schadevergoeding) tijdens arbitrage. Dergelijke voorzieningen kunnen alleen in de rechtbank worden verkregen. Als een partij een geschil heeft waarin zowel een voorlopige voorziening als een andere vorm van schadeloosstelling wordt geëist, moet de partij bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen en een arbitrageprocedure instellen voor de andere vorm van schadeloosstelling.

Indien u de diensten hebt gebruikt in de staat Washington en lid bent van een vermeende collectieve actie in Ferrando et al. v. Zynga Inc. (Case No. 22-cv-214-RSL, W.D. Wash.), is sectie 15 van deze voorwaarden niet op u van toepassing met betrekking tot het onderwerp van de vorderingen in die actie, maar wel op alle andere vlakken.

Voor meer informatie over tot welke rechter partijen zich kunnen wenden voor het beslechten van geschillen die niet onderhevig zijn aan arbitrage, zie sectie 17 (Plaats voor rechtsgeschillen waarop geen arbitrage van toepassing is).

Geen collectief beroep

Door vrijwillige aanvaarding van deze voorwaarden komen u, Zynga en de Zynga-instanties overeen dat de partijen alleen op individuele basis een vordering tegen elkaar kunnen indienen.

Dit betekent het volgende:

De partijen komen overeen dat u noch Zynga, noch een lid van Zynga-instanties een vordering kunnen instellen als eiser of lid van een collectief in een collectieve actie, een geconsolideerde actie of een vordering door een belangenbehartiger.

Om twijfel te voorkomen, belet deze bepaling geen toepassing van de algemene arbitrageregels en -procedures van New Era, waar die regels en procedures anderszins van toepassing zijn.

Afmelden van de overeenkomst tot arbitrage en afstand van collectief beroep

U hebt het recht om zich af te melden en niet gebonden te zijn door deze arbitrageovereenkomst door ons schriftelijk op de hoogte te stellen van uw besluit om u af te melden via de klantenservice of per fysieke post zoals vermeld in sectie 23 (Kennisgevingen). De kennisgeving moet worden verzonden binnen dertig (30) dagen na uw eerste gebruik van de diensten of de beschikbaarheid van deze mogelijkheid voor afmelding, afhankelijk van welke later is; anders bent u verplicht geschillen te beslechten zoals uiteengezet in deze sectie 15. Als u zich uit deze arbitragevoorwaarden terugtrekt, is Zynga daar ook niet aan gebonden.

Voortbestaan

Deze sectie 15 blijft ook na beëindiging van deze voorwaarden van kracht.

16. TOEPASSELIJK RECHT

Als u in de Verenigde Staten gevestigd bent, gaat u ermee akkoord dat deze voorwaarden van invloed zijn op de handel tussen staten en dat de Federal Arbitration Act (met inbegrip van de procedurele bepalingen ervan) de interpretatie en handhaving van sectie 15 (overeenkomst inzake arbitrage en afstand van collectief beroep) regelt. Bovendien worden deze voorwaarden en onze relatie beheerst door het Californische recht, met uitzondering van de beginselen inzake collisierecht.

Als u niet in de Verenigde Staten of Brazilië gevestigd bent, vallen deze voorwaarden en onze relatie onder de Ierse wetgeving, met uitzondering van de principes voor wetsconflicten. Indien u in Brazilië gevestigd bent, geldt het Braziliaans recht.

17. PLAATS VAN ARBITRAGE VOOR NIET AAN ARBITRAGE ONDERWORPEN GESCHILLEN

Als u in de Verenigde Staten bent gevestigd, moet een gerechtelijke procedure die is uitgesloten van de arbitrageovereenkomst in sectie 15 wordt aangespannen bij een staats- of federale rechtbank in San Francisco, Californië, tenzij de partijen een andere locatie overeenkomen. U, Zynga, en de Zynga-instanties geven allen toestemming voor de plaats en persoonlijke jurisdictie in San Francisco, Californië.

Als u ergens anders bent gevestigd dan in de Verenigde Staten, moet een gerechtelijke procedure worden aangespannen bij een bevoegde rechtbank in de staat waar u woonachtig bent (‘toepasselijke jurisdictie’), tenzij de partijen allemaal akkoord gaan met een andere locatie. U, Zynga en de Zynga-instanties geven alle toestemming voor de plaats en persoonlijke jurisdictie in de toepasselijke jurisdictie.

18. SCHEIDING VAN VOORWAARDEN

Elk artikel van deze voorwaarden is afzonderlijk van kracht. Als enig deel van deze algemene voorwaarden, functievoorwaarden of communityregels niet afdwingbaar is, blijven de overige algemene voorwaarden, functievoorwaarden en communityregels van toepassing en bindend en wordt elke niet-afdwingbare voorwaarde vervangen door een voorwaarde die economisch zo dicht mogelijk bij de onwettige of niet-afdwingbare voorwaarde ligt.

19. OVERDRACHT

We kunnen onze rechten of onze verplichtingen op grond van deze voorwaarden, functievoorwaarden of communityregels op elk moment met of zonder uw toestemming aan een persoon of entiteit geven. U mag uw rechten of uw verplichtingen onder deze voorwaarden, functievoorwaarden of communityregels niet aan iemand geven zonder eerst de schriftelijke toestemming van Zynga te hebben verkregen en elke poging om dit te doen zonder onze toestemming wordt nietig verklaard.

20. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze voorwaarden en alle andere beleidsregels of voorschriften waarnaar we in deze voorwaarden verwijzen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp van deze voorwaarden en vervangen alle eerdere afspraken van de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze voorwaarden, ongeacht of die eerdere afspraken elektronisch, mondeling of schriftelijk waren, of al dan niet zijn vastgesteld door gewoonte, praktijk, beleid of precedent, tussen u en ons. Deze bepaling is niet van toepassing op gebruikers die in de EER zijn gevestigd.

21.TAAL VAN DE VOORWAARDEN

Als wij een vertaalde versie van deze voorwaarden, functievoorwaarden, communityregels, privacybeleid of eventuele andere voorwaarden of beleid aanbieden, is dit uitsluitend voor informatieve doeleinden. Als de vertaalde versie iets anders betekent dan de Engelse versie, dan is het de Engelse betekenis die van toepassing is. Deze bepaling is niet van toepassing op gebruikers die in de EER en in Brazilië zijn gevestigd.

22. GEEN AFSTAND

Als we onze rechten uit hoofde van deze voorwaarden, functievoorwaarden of communityregels niet afdwingen, doet dat geen afbreuk aan ons recht om dit later alsnog te doen. En als we uitdrukkelijk afstand doen van een bepaling van deze voorwaarden, functievoorwaarden of communityregels, betekent dit niet dat daar in de toekomst voor altijd afstand van wordt gedaan. Als wij een verzuim of tekortkoming door u opheffen, doen wij dat uitsluitend schriftelijk en dat betekent niet dat wij een later verzuim of tekortkoming door u automatisch opheffen.

23. KENNISGEVINGEN

Als we u volgens de voorwaarden, functievoorwaarden of communityregels een kennisgeving over iets moeten verstrekken, kunnen wij dat doen door een bericht te plaatsen op www.zynga.com of in het (de) Zynga-game(s) die u speelt, door u een e-mail te sturen of door andere communicatiemethoden te gebruiken op basis van de contactgegevens die u ons hebt verstrekt.

Als u ons volgens de voorwaarden, functievoorwaarden of communityregels ergens van op de hoogte moet brengen, moet dat bericht schriftelijk worden verzonden aan Zynga Inc., t.a.v.: LEGAL DEPARTMENT, 1200 Park Place, San Mateo, CA 94403, VS, tenzij wij een specifiekere manier hebben aangegeven om ons op de hoogte te stellen.

24. OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen of problemen buiten onze controle, bijvoorbeeld wijzigingen of problemen veroorzaakt door natuurrampen, oorlog, terrorisme, rellen, embargo’s, handelingen van civiele of militaire autoriteiten, brand, overstromingen, ongevallen, storingen aan netwerkinfrastructuren, stakingen, of tekorten aan vervoer, faciliteiten, brandstof, energie, arbeid of materialen. Deze bepaling is niet van toepassing op gebruikers in de EER.


Overzicht van recente wijzigingen

 • We hebben enkele wijzigingen aangebracht met betrekking tot hoe we eventuele geschillen zullen oplossen. We hebben een bepaling toegevoegd die vereist dat geschillen tussen Zynga en spelers in de VS en/of Canada beslecht dienen te worden door bindende arbitrage, tenzij er sprake is van een uitzondering. Dit betekent dat spelers in de VS en Canada afstand doen van hun recht op deelname aan een collectief beroep tegen Zynga.
 • We hebben verhelderd welke bij Zynga aangesloten instanties onder deze voorwaarden vallen.
 • Ook hebben we enkele bewerkingen gedaan om deze voorwaarden gestroomlijnder te maken.